10.4.1 Inzetbaarheid van medewerkers

De (veranderende) opgaven, vergrijzing en langer doorwerken noodzaken tot investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Context

De verwachting is dat in de toekomst andere vaardigheden en competenties of talenten benodigd zijn. Als het gaat om de uitstroom vanwege pensionering worden ten aanzien van de vervanging geen issues gezien. Wel is een afname waarneembaar als het gaat om de interne mobiliteit. Langer doorwerken en vergrijzing versterken dat effect, er ontstaan interne mismatches kortom een stagnerende provincie. Complicerende factor daarbij is de inclusieve arbeidsmarkt. Er is dus aandacht nodig voor duurzame inzetbaarheid en mobiliteit.

Acties

  1. Wij hebben een herijkte HRM visie en een daaruit voortvloeiend werkprogramma.

  2. Wij dragen zorg voor een stevige en flexibele personele jaarcyclus, waarbij een permanente dialoog plaatsvindt over de (provinciale) resultaten en de daarbij passende ontwikkeling.

  3. Wij ontwikkelen een nieuwe Arbeidsmarktstrategie.

  4. Wij ontwikkelen @search door zodanig dat ook vrijwillige mobiliteit wordt gefaciliteerd.

Toelichting op voortgang

Na een goede start met de invulling van participatiebanen, blijkt dat het steeds moeilijker wordt een match te vinden met beschikbare mensen uit de doelgroep en de provinciale werkzaamheden. Ondanks alle inspanningen is het halen van de doelstelling van 10 banen in 2017 tot nu toe lastig gebleken. Op dit moment zijn 8,9 banen ingevuld. Onze inzet is er uiteraard op gericht de norm te halen. De verwachting is dat dit jaar uiteindelijk zal lukken.

De  nieuwe CAO brengt ingrijpende wijzigingen in de personele jaarcyclus met zich mee. De permanente dialoog tussen medewerkers en hun manager over prestaties, functioneren en ontwikkeling blijft centraal staan.  De huidige regeling is echter afgeschaft en provincies mogen geen nieuw standaard ontwikkelen. Dit vraagt om maatwerk dat voldoende houvast en gelijkheid biedt aan de gesprekspartners.  

De werkzaamheden van @search waaronder vrijwillige mobiliteit is geborgd en zijn ingebed in het team personeel & organisatie van de eenheid Bedrijfsvoering.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Van Hijum (Loco-CDK)

Rol provincie:

Wij hebben bij deze prestatie een rol als werkgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee