10.2.3 Duurzaam toegankelijke informatie

Om aan onze publieke taak te kunnen voldoen en herleidbaarheid van ons handelen te garanderen is het onze taak de informatie digitaal duurzaam toegankelijk aan te bieden aan de samenleving. De wijze van het beheren, opslaan en beschikbaar stellen van deze informatie is geregeld in wetgeving en in verordeningen, zoals Wet Openbaar Bestuur en Archiefwet 1995. Duurzaam toegankelijk wil zeggen dat informatie vanaf het moment van ontstaan vindbaar en bruikbaar is voor iedereen die daar recht op heeft en voor zolang noodzakelijk is. In Overijssel bouwt een aantal overheden samen aan een duurzaam digitaal depot waarin alle overheden in de provincie hun te bewaren digitale bestanden kunnen onderbrengen en bereikbaar houden. Het is de ambitie om aan te sluiten bij dit eDepot om onze te bewaren archieven bij Historisch Centrum Overijssel onder te brengen en duurzaam toegankelijk te maken.

Context

Om aan onze publieke taak te kunnen voldoen en herleidbaarheid van ons handelen te borgen is het van groot belang om onze interne informatiehuishouding op orde te hebben. Daarbij dient deze onder andere te voldoen aan eisen zoals gesteld in de archiefwet.

Cruciaal hierbij is dat de interne informatiehuishouding op de juiste wijze middels systemen wordt gefaciliteerd. Het kan hierbij gaan om systemen ter ondersteuning van de informatie flow richting de politieke organisatie, maar ook om systemen waarin specifieke informatie wordt vastgelegd.

In 2016 zijn hiervoor voorbereidende werkzaamheden verricht, die in 2017 een vervolg krijgen.

Acties

  1. Wij verzorgen de gunning en start van de implementatie van de vervanging van EDO.

  2. Wij verzorgen de gunning en implementatie van de doorontwikkelde SAP-omgeving.

  3. Wij maken overheidsinformatie actief openbaar conform de Wet Open Overheid.

Toelichting op voortgang

Na het stil leggen van de aanbesteding van de vervanging het documentair informatiesysteem EDO in december 2016 is deze per september 2017 opnieuw gepubliceerd. De tussenliggende periode is gebruikt om de organisatie middels workshops beter bij dit traject te betrekken maar belangrijker is dat de Stuurgroep het vertrouwen heeft uitgesproken dat de benodigde ICT voorzieningen nu wel op orde zijn respectievelijk zullen komen. Als het traject van aanbesteding voorspoedig verloopt dan zal de selectie van een leverancier per augustus 2018 plaatsvinden.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Van Hijum (Loco-CDK)

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee