9.1.5 Gezond bewegen

Wij dragen bij aan activiteiten die zorgen voor gezond bewegen van Overijsselaars.

Context

Sport en bewegen verbindt honderdduizenden mensen in Overijssel. Wij ondersteunen gemeenten en (sport)organisaties bij maatschappelijke activiteiten, gericht op talentontwikkeling en breedtesport, en leggen daarbij een relatie met topsport.

Acties

  1. Wij stellen een subsidieregeling procesregisseurs en buurtsportcoaches op.

  2. Wij stellen een subsidieregeling impuls breedtesport en talentontwikkeling op.

  3. Wij subsidiëren proeftuinen op het gebied van gezond bewegen.

Toelichting op voortgang

In het voorjaar 2017 hebben wij een verkenning laten uitvoeren naar de vraagstukken die er spelen op het gebied van breedtesport, talentontwikkeling en de relatie met topsport. Er wordt door betrokken organisaties (gemeenten, (sport) organisaties en (sport) verenigingen)  een duidelijke regierol gevraagd van de provincie waar het gaat om bovenlokaal kennis delen en borgen en het verbinden van organisaties en gemeenten. Hiervoor zijn twee kwartiermakers aangesteld. Samen met betrokken gemeenten en organisaties werken de kwartiermakers sinds september 2017 aan plannen voor een provinciale infrastructuur op het gebied van breedtesport en talentontwikkeling. Daarnaast is een aantal projectvoorstellen in ontwikkeling en liggen er slimme verbindingen met andere provinciale kerntaken zoals de Omgevingswet en de uitvoering van de Natuurvisie. De komende maanden worden deze ambities onder de werktitel 'Overijssel Vitaal' verder uitgewerkt in een concreet uitvoeringsprogramma 2018. Daarbij is de kans aanwezig dat ambities niet synchroon lopen met de jaarschijven waarin middelen beschikbaar zijn. U bent hierover via de Monitor I geinformeerd. Wij zijn voornemens om, indien dat nodig blijkt voor de ambities van 'Overijssel Vitaal', u bij het jaarverslag 2017 een voorstel t doen om de uitvoering van 'Overijssel Vitaal' in 2018 binnen het geheel van het programma Sociale Kwaliteit mogelijk te maken.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Uitvoerder, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website sociale kwaliteit