8.1.5 TecBase Twente

De gebiedsontwikkeling TecBase Twente heeft als doel de innovatieve maakindustrie in Twente te versterken als kansrijke aanjager van de regionale economie. Daarvoor werken we met regionale partners en onafhankelijke adviesteams aan de herontwikkeling van de voormalige militaire luchthaven Twente tot een innovatief bedrijventerrein voor deze maakindustrie (TecBase Twente) met behoud van een beperkte luchthavenfunctie. TecBase Twente krijgt een sterke magneetfunctie waar de hele regio baat bij heeft.

Context

In het programma Technology Base Twente geven wij uitwerking aan het advies van de Commissie van Wijzen. Hierin zijn opgenomen de oude prestaties 9.0.2 (Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente) en prestatie 9.0.9 (Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek) vanwege de sterke onderlinge samenhang.

Dit is een fase waarin de inhoud van het programma verder wordt vormgegeven.  Inmiddels zijn de provinciale ruimtelijke kaders, het Luchthavenbesluit Twente Airport en de Gebiedsvisie Technology Base Twente, die benodigd zijn voor de ontwikkeling, vastgesteld. Ook is het investeringskader en een investeringstranche voor het programma vastgesteld. In 2017 zetten wij daarmee de vervolgstappen om de regionale specialisatie van Twente op de innovatieve maakindustrie in te vullen en uit te bouwen en de Technology Base verder te ontwikkelen. Wij bevinden ons in de programmeringsfase.

Acties

 1. Wij bereiden besluitvorming voor over de eerste stappen om de beoogde magneetfunctie voor de innovatieve maakindustrie van de grond te krijgen. Dit op basis van de adviezen van het onafhankelijke topteam.

 2. Wij realiseren de benodigde randvoorwaarden (zoals veiligheidscertificaten en een verklaring veilig gebruik luchtruim) en ruimtelijke kaders (zoals een luchthavenverordening) om de start van een Drones testcentrum op de Technology Base mogelijk te maken.

 3. Wij bereiden de besluitvorming voor met betrekking tot de randvoorwaarden en aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Area Development Twente. De eerste stappen zetten we voor de ontvlechting van de Gemeenschappelijk Regeling, zo mogelijk door de afstoot (van onderdelen) van het gebied aan een eventuele marktpartij binnen de publiekrechtelijke kaders.

 4. Wij ontwikkelen een compacte reguliere monitoring van het programma. Wij rapporteren hierover via de P&C-cyclus en geven zo uitvoering aan de motie De Bree c.s. - Technology Base Twente Kompas (PS/2016/494).

 5. Wij voeren de deelprojecten Innovatiedriehoek uit. Onder het programma Innovatiedriehoek vallen acht samenhangende deelprojecten die tot doel hebben het versterken van het vestigingsklimaat in Twente. Het gaat hierbij onder meer om het realiseren van:

  • de Laan Hart van Zuid, Brug over Twentekanaal en het High Tech System Park in Hengelo.
  • het Sanderink Technology Centre voor innovatie en het masterplan Kennispark Twente in Enschede.
  • het Launching Customership programma waarin door middel van nieuwe vormen van aanbesteding innovatie in Twente tot ontwikkeling kan komen en zichtbaar wordt gemaakt in het gebied.
 6. Wij ontwikkelen een duidelijke profilering voor de Toplocaties in Twente: het ontwikkelen van een scherp en onderscheidend profiel voor de topwerklocaties Technology Base Twente, XL-businesspark (RBT), High Tech Systems Park (Thales) en Kennispark.

Toelichting op voortgang

actie 5:Voorgesteld wordt deze actie te laten vervallen en deze over te brengen naar kerntaak 5. Voor nadere informatie zie onder Financiele toelichting.

Financiën

Toelichting op voortgang

Innovatiedriehoek

Het programma Innovatiedriehoek Twente is in uitvoering sinds 2012 en is eerder vanwege onderlinge samenhang ondergebracht bij het programma TecBase Twente (prestatie 8.1.5). Het programma Innovatiedriehoek Twente bevat verschillende projecten in Enschede en Hengelo die bijdragen aan het verbeteren van het vestigingsklimaat in Twente en aan het bevorderen van innovatie door overheden en bedrijven. Een aantal projecten lopen nog enkele jaren door, terwijl andere inmiddels zijn afgerond.

Op basis van de volgende argumenten stellen wij voor om de resterende uitvoering van het programma onder te brengen bij kerntaak 5, waar de dagelijkse activiteiten voor de projecten ook plaatsvinden.

We willen:

• met prestatie 8.1.5  alleen focussen op Tecbase en onnodige belasting en vermenging met dit programma voorkomen

• verbreding van het doel en de doelgroep Launching Customership. Er wordt mede ingezet op het investeringsvoorstel #In (Overijssel innoveert PS/2016/871). Deze actie kent daarom een sterke relatie met prestatie 5.3.2 Actie Stimulering Launching Customership

In verband met de ontvlechting van Innovatiedriehoek wordt het volgende voorgesteld:

Op het moment van de peildatum 9-10-2017 voor de Monitor II bedraagt het saldo van de reserve UkvO voor Innovatiedriehoek € 11.024.000 en daarnaast is in de begroting 2017 voor Innovatiedriehoek € 4,7 miljoen geraamd. Om de juiste bedragen uit de UKvO over te kunnen hevelen van prestatie 8.1.5 naar twee andere reserves en de nieuwe prestaties van kerntaak 5 (zie hierna), wordt het bedrag van de begroting 2017, prestatie 8.1.5  verlaagd met € 4,7 miljoen, onder gelijktijdige verhoging van de reserve UkvO,

Wij stellen u voor het budget van Innovatiedriehoek prestatie 8.1.5 in 2017 met € 4,7 miljoen te verlagen en dit bedrag toe te voegen aan de reserve UKVO.

Conform het voorstel aan PS wordt het restant voor de investering N737 ad € 3.127.000  overgeheveld uit de reserve UKvO naar de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) en in verband met uitvoering door Herstructureringsmaatschappij Overijssel van een deel van het Launching Customership wordt een bedrag van € 2,5 miljoen overgeheveld uit de reserve UKvO naar de Algemene Financierings Reserve.

Verder stellen wij voor het restant voor de investering in de N737 vanuit Innovatiedriehoek ad € 3.127.000 over te hevelen naar de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA). Dit als gevolg van de verplichting in het vernieuwde BBV om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren. Budgetten voor eigen infraprojecten dienen uit de exploitatiebegroting te worden gehaald en toegevoegd aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA).  Zodra de werken in gebruik worden genomen, zal gestart worden met afschrijven en wordt voornoemde reserve aangesproken. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging van financieel technische aard. De raming van het beschikbare investeringskrediet voor deze prestatie is terug te vinden in de bijlage  ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Wij stellen u voor de reserve UKVO te verlagen en de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) te verhogen met € 3.127.000

Ook stellen wij voor bij deze monitor  € 2,5 miljoen beschikbaar te stellen als toekomstige aandelenstorting aan de HMO (prestatie  5.1.1) ten laste van de reserve uitvoering KvO (onderdeel 3e investeringstranche Innovatie Zichtbaar (Launching Customer) PS/2014/360.

Wij stellen wij u voor een bedrag van € 2,5 miljoen over te hevelen van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel naar de Algemene Financieringsreserve.

Het dan resterende saldo binnen de reserve UKVO van Innovatiedriehoek prestatie 8.1.5 ad € 10.097.000 wordt overgebracht naar prestatie 5.3.2 ad € 9.497.000 en naar prestatie 5.1.3 ad € 600.000

Wij stellen u voor om binnen de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel een bedrag van € 10,1 miljoen over te hevelen van prestatie 8.1.5 naar prestatie 5.1.3 (€ 0,6 miljoen) en 5.3.2 (€ 9,5 miljoen).

Op basis van de nog te verwachten uitgaven in 2017 wordt de begroting 2017 bij prestatie 5.3.2 verhoogd met 1.819.000, onder gelijktijdige verlaging van de reserve UkvO.

Wij stellen u voor het budget van Innovatiedriehoek prestatie 5.3.2 in 2017 met €  1.819.000 te verhogen en dit bedrag te onttrekken uit de reserve UKVO.

Na verwerking van de wijzigingen bij de Monitor II bedraagt het nieuwe saldo in UkvO € 8.278.000.

XL Businesspark Twente(-€ 4,5 miljoen meerjarig)

In het statenvoorstel Dekking investeringen RBT (PS/2016/985) zijn middelen toegekend voor acquisitie. In totaal een bedrag van € 4,5 miljoen. Dit bedrag is in de begroting opgenomen voor de jaren 2017 tot en met 2021 onder prestatie 8.1.5.

( 5 jaren à € 0,9 miljoen). Er is echter een duidelijke relatie met 5.1.3 Beheer bestaande participaties en we willen met prestatie 8.1.5  meer focussen op Tecbase.

Wij stellen u voor  per jaar € 0,9 miljoen (meerjarig, 2017 tot en met 2021) over te hevelen van prestatie 8.1.5 TecBase naar prestatie 5.1.3 Beheer bestaande participaties.

Indexering budgetten:

Voor de jaren 2018 tot en met 2020 zijn de KVO-budgetten binnen deze prestatie abusievelijk geindexeerd ten laste van de  voor deze prestatie beschikbare middelen in de Uitvoeringsreserve KVO. Dit wordt via deze Monitor gecorrigeerd.

Wij stellen u voor deze prestatie in 2018 tot en met 2020 te verlagen met jaarlijks € 16.000, ten gunste van de Algemene Middelen.

Vrijval Voorziening verplaatsing Stork Hengelo

In het kader van deze Monitor hebben wij de waardering van de verstrekte geldleningen beoordeeld. Eventueel benodigde correcties kunnen wij dan tijdig verwerken, voor vaststelling van het jaarrekeningresultaat. De beoordeling heeft geleid tot een verlaging van de gevormde voorzieningen voor de lening verplaatsing Stork Hengelo met een bedrag van € 13,2 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Algemene financieringsreserve. Daarmee blijft de volledige financiering van de verstrekte leningen afgedekt.

Wij stellen u voor de voorziening verplaatsing Stork Hengelo te verlagen  en de Algemene financieringsreserve te verhogen met €  13,2 miljoen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Voor het programma TecBase zijn wij vooral regisseur, maar op onderdelen ook investeerder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Openbaar lichaam Area Development Twente. Voor het onderdeel Innovatiedriehoek zijn wij investeerder. Na de regiefase om te komen tot investeringsvoorstellen is in 2015 de fase ingegaan van daadwerkelijk investeren en (laten) uitvoeren van de deelprojecten. Monitoring en beheer staat nu centraal.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

 • Kaderstelling / Investeringsvoorstel Technology Base Twente [PS/2016/486] (bijbehorend besluit).
 • Investeringsbesluit Innovatiedriehoek Twente [PS/2012/318] (bijbehorend besluit).
 • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016 [PS/2015/687). Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Project website:

Website Technology Base