8.1.4 Ruimte voor de Vecht

De gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht heeft als doel om de waterveiligheid te vergroten, natuur te versterken en een sociaaleconomische impuls te geven aan het Vechtdal. Dit doen we samen met dertien partners. Met hen realiseren wij een veilige, beleefbare halfnatuurlijke laaglandrivier.

Context

In de periode tot en met 2018 wordt onze coördinerende rol binnen het programma afgebouwd. De lopende fysiek ruimtelijke projecten worden afgemaakt en de focus verschuift naar het benutten van resultaten en verzelfstandigen van de samenwerking. Deze gebiedsontwikkeling bevindt zich in de realisatiefase.

Acties

  1. Wij starten vijf projecten uit het uitvoeringsprogramma 2016 - 2018.

  2. Wij starten Vechtpark fase 4 en mogelijk ook fase 5 uit de regionale voorkeursvariant.

  3. Wij realiseren 10% van de noodzakelijke gronden voor de Ecologische Hoofdstructuur in het winterbed van de Vecht door middel van verwerving en zelfrealisatie (afwaardering).

  4. Wij leveren het definitief ontwerp Hardenberg-Junne uit regionale voorkeursvariant op.

Toelichting op voortgang

   

Financiën

Toelichting op voortgang

Het nog bestaande budget uit het uitvoeringsprogramma 2012-2015 is voor verwerving en inrichting van grond voor natuur en andere doelen van het programma Ruimte voor de Vecht. Na de succesvolle aankoop van een geheel bedrijf in het project Rheezermaten (grotendeels ruilgrond), vinden nu de onderhandelingen met de grondeigenaren over ruiling van grond, zodat de benodigde grond langs de Vecht beschikbaar komt voor het project. Het is in grondonderhandelingen altijd moeilijk te voorspellen hoe snel tot een definitief resultaat gekomen kan worden. Daarom worden de financiële middelen die met die onderhandelingen gemoeid zijn op de begroting van 2017 gehouden. Het overige deel (€ 400.000) wordt nu al doorgeschoven naar 2018. Mocht aan het eind van het jaar blijken dat niet alle onderhandelingen tot het gewenste resultaat hebben geleid kan dit betekenen dat toch nog een deel daarvan doorgeschoven zal worden naar 2018. Ook van het inrichtingsbudget wordt € 500.000 doorgeschoven naar 2018.

Het uitvoeringsprogramma 2016-2018 betreft voor een groot deel subsidiëring van projecten van partners uit het programma. Veel projecten lopen en daar is subsidie voor aangevraagd. Van een aantal projecten wordt dit jaar duidelijk of ze doorgaan en of er dan dit jaar of volgend jaar subsidie voor wordt aangevraagd. Ook van dit budget wordt € 400.000 doorgezet naar 2018.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor deze prestatie in 2017 met € 1,3 miljoen te verlagen en dit bedrag door te schuiven naar 2018.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij vervullen meerdere rollen, namelijk die van belangenassembleur, investeerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht (programmaplan) [PS/2011/950] (bijbehorend besluit).
  • Statenvoorstel Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht [PS/2015/917] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website Ruimte voor de Vecht