8.1.3 Noordoost-Twente

De gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente heeft als doel het geven van een sociaal-economisch impuls aan Noordoost-Twente, als antwoord op de gestapelde problematiek van demografie, economie en natuur en landschap. Samen met de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser, Oldenzaal en het waterschap Vechtstromen realiseren wij flankerende maatregelen voor het uitvoeren van herstelmaatregelen van Natura 2000 gebieden.

Context

De afgelopen jaren hebben we met de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente gestreefd naar een sociaaleconomische impuls voor Noordoost-Twente, als antwoord op de gestapelde problematiek. Binnen deze problematiek heeft de natuuropgave nog beperkt aandacht gekregen door  vertraging rond de besluitvorming over de PAS. Nu de Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000, die relatief zwaar drukt op Noordoost-Twente, op stoom komt, kan de gebiedsontwikkeling deze impuls het beste ondersteunen door flankerend aan de Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000 te zorgen voor extra financiële ruimte om beweging mogelijk te maken. Wel behoudt het programma eigen projecten en resultaten. Deze gebiedsontwikkeling bevindt zich in de realisatiefase.

Acties

  1. Wij ondersteunen initiatieven die niet vallen onder de scope van de Ontwikkelopgave, maar de realisatie van de Ontwikkelopgave aantoonbaar bevorderen.

  2. Wij starten vijf majeure projecten, waaronder Watercollectief Twente en verkenning recreatieve kansen kanaal Almelo-Nordhorn.

  3. Wij beëindigen de ondersteuning van de alliantie van het netwerk van Vlinderpunten, zodat de alliantie zelfstandig kan bestaan als basis voor het toeristische netwerk in Noordoost-Twente.

  4. Wij starten een nieuwe samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid rond concrete projecten uit de samenleving

Toelichting op voortgang

De nieuwe samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid (actie 4) is gestart, maar op basis van de uitkomsten van de businesscase is besloten om de samenwerking niet op Noordoost-Twentse schaal, maar op Twentse schaal verder op te pakken.

Financiën

Toelichting op voortgang

Er wordt dit jaar nog een subsidieverzoek verwacht in het kader van majeure projecten (actie 2).

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 75.000 vanuit de jaarschijf 2019 over te hevelen naar het budget 2017 voor prestatie 8.1.3 Noordoost-Twente.

Voor de jaren 2018 en 2019 zijn de KVO-budgetten binnen deze prestatie abusievelijk geindexeerd ten laste van de  voor deze prestatie beschikbare middelen in de Uitvoeringsreserve KVO. Dit wordt via deze Monitor gecorrigeerd.

Wij stellen u voor deze prestatie  in 2018 en 2019 te verlagen met respectievelijk € 25.600 en € 32.000, ten gunste van de Algemene Middelen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Wij faciliteren de trekkers van de gebiedsprocessen. Daarnaast ondersteunt de gebiedsontwikkeling diverse majeure projecten waarbij het initiatief ligt bij de partners of de samenleving.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente [PS/2012/890] (bijbehorend besluit)