8.1.2 Ontwikkelopgave Natura 2000

Samen met veertien partners realiseren wij de doelstellingen voor de Natura 2000-gebieden, waarbij tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk is. Hierdoor ontstaat een goede balans tussen ecologie en economie. We zorgen voor een snelle en slagvaardige realisatie van de ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000 en voeren maatregelen uit in en rond de Natura 2000-gebieden. Daarnaast hebben wij de ambitie om op basis van vrijwilligheid met de uitvoering van de verbetervoorstellen van de partners circa 500 hectare natuur te realiseren en daarmee de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) af te ronden.

Context

De planuitwerkingsfase wordt getrokken door meerdere partners van “Samen werkt beter”. Onze insteek daarbij is een toekomstbestendige invulling. Zelfrealisatie heeft daarbinnen onze voorkeur. Dat houdt in dat we het eigendom bij anderen laten en afspraken maken over de uitvoering van de benodigde maatregelen. In 2017 zetten wij de gesprekken daartoe met de grondeigenaren voort. Mocht deze vorm van zelfrealisatie door eigenaren niet mogelijk zijn of niet gewenst worden, dan is verwerving van deze gronden door de provincie mogelijk. Dit alles overeenkomstig de door ons opgestelde interventieladder die ook ten grondslag ligt aan de door ons vastgestelde verwervingsplannen.

Dit programma bevindt zich in de overgang van programmering naar realisatiefase.

Acties

  1. Wij stellen in 2017 voor alle Natura-2000 gebieden waar de planuitwerking in 2016 is gestart dan wel loopt, (voor)ontwerp ruimtelijke plannen op.

  2. Wij zorgen voor afspraken met de terreinbeherende organisaties over de uitvoering en daadwerkelijke realisering van de maatregelen binnen de Natura 2000 gebieden (de zogenaamde interne maatregelen). Met alle overige eigenaren in bestaande natuurgebieden is een gesprek geweest.

  3. Wij stimuleren de totstandkoming van de afronding van de EHS (zogenoemde verbetervoorstellen). Deze verbetervoorstellen zijn op voorspraak van partners in het beleid verankerd in 2013 en hebben anders dan de dwingende PAS / Natura 2000 opgave een vrijwillig karakter. Voor de afronding van de verbetervoorstellen zijn diverse partners uit Samen Werkt Beter verantwoordelijk. De provincie faciliteert de ontwikkeling van de verbetervoorstellen.

  4. We hebben met alle eigenaren in de gebieden waar de planuitwerking in 2016 is gestart dan wel loopt, een gesprek met betrekking tot de zelfrealisatie of het beschikbaar krijgen van de benodigde gronden en de schadeloosstelling die daarbij hoort.

Toelichting op voortgang

Bij Monitor 2017-I is de naamgeving aangepast: de aanduiding EHS zal worden aangepast naar NNN (Natuur Netwerk Nederland). De naam van het programma is nu Ontwikkelopgave Natura2000.

Financiën

Toelichting op voortgang

In dit lopende begrotingsjaar zijn tot 9 oktober 2017 de lasten voor de Ontwikkelopgave Natura 2000 € 30,0 miljoen, de baten € 0,2 mln. Per saldo is dit € 29,8 miljoen. Dit is vooral toe te schrijven aan het beschikbaar krijgen van de gronden (€ 13,0 miljoen) en planuitwerking van de externe resp. interne maatregelen (€10,1 resp. 3,2 miljoen). Voor de verbetervoorstellen is in 2017 tot nu toe € 1,4 miljoen aan kosten gemaakt.

Per saldo worden de totale lasten voor heel 2017 op dit moment op € 43,7 miljoen geraamd (begroting: € 38,5 miljoen). De hogere lasten van € 5,2 miljoen worden met name veroorzaakt door meer grondaankopen binnen de Uitwerkingsgebieden Ontwikkelopgave Natura 2000.

Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland, voorheen Uitvoeringsreserve EHS, hebben wij besloten om de lasten op de prestatie 8.1.2. Ontwikkelopgave Natura 2000 te verhogen met € 5,2 miljoen voor 2017 onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking uit de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.

Verder stelt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de periode 2016-2021 een bedrag beschikbaar van € 5,3 miljoen voor het uitvoeren van hydrologische maatregelen. Deze maatregelen maken deel uit van de Ontwikkelopgave Natura 2000. Voor 2017 is in de meicirculaire deze bijdrage vastgesteld op € 1,0 miljoen. Deze bijdrage was reeds voorzien in het Statenvoorstel 2014/62. Wij stellen u voor deze bijdrage te storten in de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.

In de begroting 2017 is conform het Statenvoorstel PS/2015/687 voorzien in de budgettaire ruimte voor het ophogen van de formatieruimte met 15 fte ten behoeve van de programma-organisatie Ontwikkelopgave Natura 2000. Het budget van € 1,1 miljoen wordt gedekt uit de  Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland. Medio 2017 waren 7 van de 15 fte ingevuld. De werkelijke kosten voor 2017 van de ophoging van de formatieruimte worden op dit moment geraamd op € 0,5 miljoen. De verwachting is de inzet op deze extra formatieruimte in de loop van 2018 verder zal toenemen. In de uitvoeringsfase zullen er meer werkzaamheden van de provincie nodig zijn voor bijvoorbeeld een adequate contractering van de uitvoering en het vaststellen van de ruimtelijke plannen. Wij stellen u voor om de begrote lasten ten behoeve van uitbreiding van de formatieruimte in 2017 te verlagen met € 0,6 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de begrote onttrekking uit de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit EHS. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant.  Voor de ontwikkelopgave EHS is vanuit het Statenvoorstel Uitvoeringsreserve EHS in totaal € 470 miljoen meerjarig investeringsbudget beschikbaar gesteld.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Wij vervullen meerdere rollen, namelijk die van regisseur, opdrachtgever, investeerder en faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website ontwikkelopgave Natura 2000