5.3.2 Van idee naar marktintroductie

Om continuïteit en groei van het MKB te bewerkstelligen voeren wij beleid om kansrijke ondernemers te helpen bij innovatie. Om van idee tot marktintroductie te komen doorlopen ondernemers verschillende fasen. Het gaat hierbij om een proces van het aanzwengelen en verbeteren van bedrijfsprocessen met als doel dat ondernemers succesvol zijn en blijven in gekozen (nieuwe) markten en in hun bijdragen aan Overijsselse maatschappelijke opgaven. Business development kenmerkt zich door een ketenbenadering bestaande uit de volgende onderdelen: (1) ideevorming, ontmoeting, en consortiumvorming rond concrete thema’s, (2) business development: ontwikkeling businessplannen en zoeken van financiering, (3) ontwikkeling van demonstratieprojecten en implementatie, en (4) (internationale) marktintroductie.

Context

In dit speelveld zijn de ondernemers aan zet. Zij bepalen of en waarop zij willen innoveren. De intermediairs binnen ons innovatie-ecosysteem helpen daarbij. Daarnaast dagen wij de markt uit om met oplossingen te komen voor de maatschappelijke opgaven. Onze inzet voor agro & food werken wij uit onder kerntaak 3 Vitaal platteland [prestatie 3.4.4].

 

Het onderscheid tussen sectoren wordt steeds minder van belang: waar moet je een bedrijf in de medische technologie bijvoorbeeld plaatsen? Desalniettemin vormt de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) een belangrijke motor en aanjager van de Overijsselse economie en heeft haar toepassingen in bijvoorbeeld gezondheid, agro en duurzaamheid. De industriële sector is een dominante sector in de regio en de sector waar economische groei verwacht wordt. Deze verwachte groei is gekoppeld aan de waarneming dat de industrie door de snelle integratie van ICT in product, proces en businessmodel aan de vooravond van een ingrijpende verandering staat. Door het kunnen koppelen van informatiedragers (devices) ontwikkelen wij ons richting een connected samenleving. De industrie krijgt in toenemende mate beschikking over efficiëntere en vernieuwende processen en producten. ICT en industriële processen verweven steeds verder door middel van embedded (sensor)systemen en verbinding met internet. Deze ontwikkeling wordt Smart Industry genoemd, de convergentie van automatisering, digitalisering, robotisering, product-ontwikkeling en productietechnologie.

 

Juist wij met onze sterke, hightech maakindustrie en leidende posities in Agro en Health herkennen de kansen van Smart Industry. In het verlengde van de nationale agenda hebben het bedrijfsleven, de kennisinstellingen, de overheden en intermediaire organisaties in Gelderland en Overijssel de handen ineen geslagen en een Actieagenda voor Oost-Nederland, genaamd Boost op te stellen.

Acties

  1. Wij bevorderen het organiseren van 150 ontmoetingen / evenementen gerelateerd aan innoveren. Aan deze bijeenkomsten nemen 6.000 deelnemers deel.

  2. Wij bevorderen het vormen van 30 private of publiek-private consortia.

  3. Wij bevorderen (financiële) ondersteuning en begeleiding van tenminste 300 ondernemingen.

  4. Wij maken het mogelijk dat tienspin-offs ontstaan vanuit business development.

  5. Wij laten drie Overijsselse opgaven als launching customer fungeren voor het regionale bedrijfsleven.

  6. Wij geven, samen met partners, uitvoering geven aan de slimme maakindustrie - BOOST agenda.

Toelichting op voortgang

   

Financiën

Toelichting op voortgang

Toelichting lasten

In de Statenbrief PS/2016/586 bent u geïnformeerd over de intentieverklaring DOIC. De uitvoering loopt vertraging op. Daarnaast komen een aantal projecten binnen "van idee naar markt" in 2018 tot uitvoering in plaats van 2017. Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag à € 1.400.000  lasten door te schuiven vanuit 2017 en toe te voegen aan de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel, op prestatie 5.3.2.

Verder draagt deze prestatie bij aan het project voor het realiseren van extra openbare laadpalen voor elektrische auto's, dat wordt verantwoord onder prestatie 2.5.2 Stimuleren van kennisoverdracht en netwerken voor duurzame ontwikkeling. Daartoe wordt van het budget 2018 voor deze prestatie € 65.000 overgeheveld naar het budget voor prestatie 2.5.2.

Wij stellen u voor het budget 2018 voor prestatie 5.3.2 te verlagen met € 65.000 onder gelijktijdige verhoging van het budget voor prestatie 2.5.2.

Toelichting baten

Provincies ontvangen van het ministerie van Economische Zaken in totaal € 1,515 miljoen ten behoeve van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren. Dit betreft de overgebleven middelen voor de tranche 2016. Overijssel ontvangt  € 147.000.

Toelichting ontvlechting Innovatiedriehoek

Tot slot stellen wij u voor de begroting 2017 voor prestatie 5.3.2 Van idee naar marktintroductie te verhogen met een bedrag van € 1,8 miljoen en dit bedrag te onttrekken aan de reserve UKvO. Voor nadere toelichting zie prestatie 8.1.5 TecBase Twente.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur en faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie >> PS/2012/107 (bijbehorend besluit).
  • Statenvoorstel #in - Overijssel innoveert en internationaliseert >> PS/2016/871 (bijbehorend besluit)
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016 [PS/2015/687). Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Project website:

Website Ondernemen