5.2.3 Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

Wij werken samen met de partners in de arbeidsmarktregio’s om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (jong èn oud) weer toegang te geven tot de arbeidsmarkt.

Context

Met de lijn 'kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt' willen wij in afstemming met partijen met wettelijke taken en bevoegdheden, zoals regionale werkbedrijven, onderwijsinstellingen, sociale partners en gemeenten bevorderen dat kwetsbare groepen, waaronder statushouders, (weer) toegang hebben en houden tot de arbeidsmarkt. Daarnaast willen wij een signalerende, verbindende en monitorende rol spelen tussen partijen die betrokken zijn bij de kwetsbare doelgroepen en financiering waar nodig inzetten als 'smeerolie'. Daarbij leggen wij de verbinding tussen de sociale en de economische agenda.

Acties

  1. Wij steunen (de samenwerking van) gemeenten bij het verbreden en/of verdiepen van de toepassing van succesvolle methodieken om mensen behorend tot kwetsbare groepen naar werk te leiden.

  2. Wij steunen (de samenwerking van) gemeenten voor het onderzoeken van effectieve manieren om (erkende) vluchtelingen een beter arbeidsperspectief te bieden.

  3. Wij steunen de midden-en kleinbedrijven om functies te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en om deze mensen te begeleiden.

Toelichting op voortgang

De uitvoering van de regeling kwetsbare groepen (jongeren, ouderen en statushouders) is voor dit jaar volledig benut; alle 3 de arbeidsmarktregio's hebben 2 plannen ingediend; voor jongeren en/of oudereren en voor statushouders conform de regeling.

Voortzetting van deze regeling wordt betrokken in de herijking van 'Iedereen in Overijssel doet mee!' alsmede het steunen van het MKB om functies te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en om deze mensen te begeleiden.

 Onder deze prestatie valt ook de subsidieregeling voor de ZP scholingsvouchers die 1 januari 2017 is opengesteld. Er zijn ruim 100 aanvragen toegekend, terwijl het subsidieplafond ruimte biedt voor 700 aanvragen. Het budget wordt bijgesteld en betrokken bij het opstellen van de herijking van 'Iedereen in Overijssel doet mee!'.

Financiën

Toelichting op voortgang

Er is onderbesteding ten aanzien van de generieke ZP scholingsregeling. Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag à €750.000 lasten door te schuiven vanuit 2017 en toe te voegen aan de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel, op prestatie 5.2.3.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk bemiddelaar en stimulator. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel ‘Iedereen in Overijssel doet mee! 2016 -2019’ >> PS/2016/196 (bijbehorend besluit).