5.2.1 Kiezen, leren en werken in de techniek

Wij zetten in op ’kiezen, leren en werken in de techniek’ en dragen zo bij aan het aanpassingsvermogen van ondernemers en werknemers in de technische sectoren. Dat draagt bij aan het behoud en de groei van de werkgelegenheid in Overijssel.

Context

Met onze inzet op de lijn 'kiezen, leren en werken in de techniek' dragen wij bij aan het oplossen van de (verwachte) tekorten aan technisch personeel, die de stuwende kracht van onze topsectoren bedreigt. Het primaat voor kiezen in de techniek ligt bij de regio's, maar wij gaan de voortgang daarop in het primair en voortgezet onderwijs en de instroom in technische opleidingen steviger monitoren. Wij brengen partijen bij elkaar voor een effectieve aanpak, om resultaten uit te wisselen en wij financieren mee. Wij voeren actief regie op de aansluiting van het onderwijs op de vraag van bedrijven en het belang voor de maatschappij en door gerichte modules om zo leren en werken in de techniek te stimuleren.  

 

Acties

  1. Wij maken prestatieafspraken met de regionale Techniekpacten gericht op Kiezen, leren en werken in de Techniek met als doel 40% instroom in technische studies in het mbo, hbo en wo in Overijssel in 2020.

  2. Wij steunen 2 samenwerkingsprojecten van regionale bedrijven en ROC’s in Overijssel gericht op de topsectoren, met als doel een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en voldoende en gekwalificeerde vakmensen voor bedrijven.

  3. Wij steunen techniekfaciliteiten in het PO/VO in samenwerking met regionale bedrijven, met als doel dat eind 2019 alle PO/VO scholen in Overijssel een samenwerkingsrelatie hebben met een technisch bedrijf.

  4. Wij steunen 3 samenwerkingsverbanden van onderwijs en bedrijfsleven: TechYourFuture (Techniekonderwijs), TechForFuture (HTSM) en GreenPAC (Kunststoffen/chemie), met als doel 40% instroom in technische studies in het mbo, hbo en wo in 2020 en voldoende en gekwalificeerde hbo’ers voor de bedrijven.

  5. Wij steunen het bedrijfsleven om voor meiden, die minimaal 3 jaar gaan werken bij een in Overijssel gevestigd technisch bedrijf, een ontwikkelingsprogramma op te zetten.

Toelichting op voortgang

De voortgang van de actielijn kiezen, leren en werken in de techniek verloopt conform de planning, behoudens de volgende actie:

Actie 3: De aanvragers (PO en VO-scholen) van de regeling Kiezen voor techniek in het PO/VO vinden het lastig een aanvraag in te dienen.  Er zijn 3 projecten beschikt en 2 aanvragen in behandeling. Er is ruimte voor meer aanvragen.

Het Investeringsbesluit 'Iedereen in Overijsseldoet mee! 2016-2019 kent twee generieke scholingsregelingen; die voor ZPérs en die voor het MKB. De generieke regeling voor scholing van werkenden in het MKB is ondergebracht bij deze prestatie 5.2.1. 'Kiezen, leren en werken in de techniek'. Het aantal aanvragen voor de scholingsregeling voor het MKB is tot nu toe minder dan verwacht. Het doel is laagopgeleide medewerkers met een hoogstgenoten opleiding op niveau 3, bij of op te scholen via maatwerktrajecten op basis van een scholingsplan (hrm-scan). De mogelijkheden van de regeling zijn nog te weinig bekend. Bedrijven hebben aangegeven middelen van hun opleidingfondsen in te willen zetten als cofinanciering. Binnen de huidige regeling is dat niet mogelijk. Vanaf 2018 zal de regeling op dit punt worden verruimd. Tegelijkertijd gaan we de regeling meer pomoten. Bijvoorbeeld via het netwerk van de 'Overijsselse Pioniers' sociale innovatie.

Financiën

Toelichting op voortgang

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag à € 950.000 lasten door te schuiven vanuit 2017 en toe te voegen aan de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel, op prestatie 5.2.1. In de herijking van 'Iedereen in Overijssel doet mee!' worden deze middelen opnieuw ingezet.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Voor deze prestatie is in 2016 een investeringsbudget van € 6,6 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsvoorstel 'Iedereen in Overijssel doet mee! 2016 - 2019'.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016 [PS/2015/687]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Project website:

Website Landelijk techniekpact