5.1.4 Breedband: digitale bereikbaarheid op woon- en werklocaties in het buitengebied

Snel en betrouwbaar internet draagt, door de verdere digitalisering van diensten en producten, bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en de leefbaarheid in het buitengebied. Wij stimuleren de aanleg van de benodigde infrastructuur op werklocaties (wit gebied) en in het buitengebied met garantstellingen en subsidies.

Context

Mede door ons breedbandbeleid is de markt geactiveerd om breedbandnetwerken aan te leggen in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Dit gebeurt goeddeels zonder subsidie. Wanneer de uitrol volgens plan verloopt, heeft bijna heel Overijssel eind 2017 toegang tot breedband. 4% van de activiteiten wordt gedaan tegen een aanvullende eenmalige bijdrage.

Acties

  1. Wij bevorderen de toegang voor alle bewoners en bedrijven in het buitengebied van Overijssel tot een breedbandnetwerk.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

In de Perspectiefnota 2017 (PS/2016/400) is aangegeven dat er vrijval van geoormerkte middelen zal plaatsvinden naar rato van de realisatie van de aansluitingen. Wij willen in 2018 de eindbalans opmaken voor dit programma. Voor nu brengen wij de raming in de jaarschijf 2017 meer in overeenstemming met de werkelijke verwachting. Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij met monitor 2017-2 besloten om een bedrag à € 4.600.000 lasten over te hevelen vanuit 2017 en toe te voegen aan UKVO, op prestatie 5.1.4.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Bij deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Investeringsvoorstel breedbandinfrastructuur [PS/2013/126] (bijbehorend besluit)

Project website:

Website Breedband