5.1.1 Werklocaties: basis op orde

Wij sturen op de kwantiteit en kwaliteit van werklocaties: spoor 1 ‘basis op orde’. We beogen knelpunten in vraag en aanbod te voorkomen. Het is immers van belang dat de door de markt gewenste typen werklocaties tijdig beschikbaar zijn. Interventies lopen (1) via het ruimtelijk spoor, (2) via gerichte investeringen met partners en (3) via kennisdeling over slim beheer, onderhoud en duurzaamheid.

Context

De markt voor werklocaties - bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel - is verschoven van een groei- naar een krimp-/vernieuwingsmarkt. De match tussen vraag en aanbod is primair een lokale opgave en daarmee een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Indien de afstemming onvoldoende tot stand komt, brengen wij regionaal betrokkenen bij elkaar (ruimtelijk spoor; programmeren). De Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen Overijssel N.V. zorgt - samen met gemeenten en ondernemers - voor een gebiedsgerichte aanpak van werklocaties, zodat de waarde blijft behouden en/of kan groeien (gericht investeren).    

 

In maart 2015 is de landelijke Retailagenda officieel van start gegaan. In dat kader werken partijen samen aan het aantrekkelijk houden van winkelgebieden, nu consumenten anders en vaker online winkelen. De Retailagenda zal worden geïntensiveerd, na recente faillissementen van grote ketens. Naast retaildeals met gemeenten is het Rijk voornemens deze ook met provincies te sluiten.  

Acties

  1. Wij ronden uiterlijk eind 2017 de aanpak ruimtelijk spoor ‘programmeringsafspraken bedrijventerreinen’ met gemeenten af.

  2. Wij oriënteren ons op de aanpak van het ruimtelijk spoor programmering kantoren en detailhandel.

  3. Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak van werklocaties middels gerichte investeringen van de Herstructerings Maatschappij Overijssel.

  4. Wij geven in een Overijsselse pilot invulling aan de landelijke Retailagenda van VNG/IPO en het ministerie van Economische Zaken.

Toelichting op voortgang

Ontvlechting Innovatiedriehoek

Voor nadere toelichting zie prestatie 8.1.5 TecBase Twente

We stellen voor aan actie 3 toe te voegen: incl.Innovatiedriehoek.

Actie 3 luidt dan: "Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak van werklocaties middels gerichte investeringen van de Herstructerings Maatschappij Overijssel (inclusief Innovatiedriehoek)".

Financiën

Toelichting op voortgang

Alle provincies hebben zich eind 2016 verbonden aan de nationale Retailagenda van onder andere VNG, IPO en Ministerie van Economische Zaken. Onze Overijsselse invulling en aanpak hebben we vastgelegd in afspraken in de zogenaamde provinciale Retaildeal. In 2017 zijn we gestart met de uitvoering hiervan. Deze uitvoering loopt door in 2018. Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om hiervoor een bedrag á € 150.000 aan lasten door te schuiven vanuit 2017 en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 op prestatie 5.1.1.  

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel N.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

  • Statenbrief Bestuurlijke programmeringsafspraken bedrijventerreinen [>> PS/2017/290]