4.7.2 Vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur

Om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid te garanderen, is het noodzakelijk om verouderde infrastructuur en kunstwerken te vervangen. De kosten voor regulier onderhoud aan verouderde kunstwerken zijn dermate hoog dat vervanging noodzakelijk is. In juni 2016 hebben Provinciale Staten het "Uitvoeringsprogramma vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur 2016 - 2019" vastgesteld (PS-besluit [PS/2016/300].

Context

In de periode 2016 tot en met 2019 vervangen we circa 23 kilometer hoofdrijbaan, 22 kunstwerken en vervangen of verbeteren we ruim 20 kilometer oeverbeschoeiing in het Kanaal Almelo - De Haandrik overeenkomstig besluit [PS/2016/300].

 

Acties

  1. Wij bereiden voor en voeren de vervanging van wegen en kunstwerken uit conform het Statenbesluit PS/2016/300.

  2. Wij bereiden voor en vervangen delen van de oeverbeschoeiing van Kanaal Almelo - De Haandrik.

Toelichting op voortgang

De voorbereidingen voor de vervangingen van de wegen, de kunstwerken en delen van de oeverbeschoeiing van Kanaal Almelo - De Haandrik zijn in volle gang maar kosten meer tijd dan voorzien. Hierdoor ontstaat enige vertraging. Naar verwachting zal het totale pakket aan vervangingen wel binnen de periode 2016 tot en met 2019 worden gerealiseerd.

Financiën

Toelichting op voortgang

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie heeft als (vaar)wegbeheerder de zorg voor een kwalitatief goed en veilig (vaar)wegennet.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Investeringsbesluit programma Mobiliteit [PS/2011/948] (bijbehorend besluit).
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016 [PS/2015/687). Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.