4.6.6 N307

Ten behoeve van de verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid, voor zowel personen- als vrachtverkeer werken wij het voorkeursalternatief voor de N307 uit, om te komen tot een veilige, regionale stroomweg 100 km/uur.

De uitwerking bestaat uit:

  • a. de aanleg van een 2x1 stroomweg 100 km/uur tussen Kampen (N50) en aansluiting N306/N307.
  • b. de aanleg van een parallelstructuur aan weerszijden op dit gedeelte.
  • c. de aanleg van een ongelijkvloerse kruising nabij de Reeveweg / Flevoweg.
  • d. de aanleg van een ongelijkvloerse aansluiting bij de aansluiting N307 / N306.
  • e. de aanleg van een nieuwe brug (7 meter hoog, 100 meter lang) over de randmeren in het kader van IJsseldelta-Zuid fase 2 (versneld) en het slopen van het Roggebotcomplex.

Context

Door intensief samen te werken met het project Ruimte voor de Rivier (aanleg Reevediep) en de provincie Flevoland wordt een gefaseerde aanpak van de N307 gemaakt die invulling geeft aan de doelstellingen bereikbaarheid en veiligheid.

Het voorkeursalternatief wordt versneld uitgevoerd  door het mee te koppelen met de versnelling van de 2e fase van het project IJsseldelta-Zuid.

Acties

  1. Uitvoering van de planstudie voor de nadere uitwerking van het voorkeursalternatief door de provincies Flevoland en Overijssel in samenwerking met regionale partners en omgeving.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Bij de Monitor Overijssel 2016-II heeft u besloten het kasritme aan te passen en € 0,4 miljoen door te schuiven naar 2017. Als gevolg van de verplichting in het vernieuwde BBV om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren, dient dit bedrag toegevoegd te worden aan de Reserve dekking kapitaallasten activa (DKA). Abusievelijk is bij de monitor Overijssel 2016-II € 0,4 miljoen toegevoegd aan de exploitatie in plaats van aan de reserve DKA. Wij stellen voor dit te corrigeren en € 0,4 miljoen te storten in de DKA en de programmalasten van prestatie 4.6.6 te verlagen met eenzelfde bedrag (budgettair neutraal). Voor de planuitwerking van de verbetering van de N307 stellen wij voor het investeringskrediet voor 2017 te verhogen met € 0,4 miljoen. Vanuit de DKA worden de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen) van dit investeringskrediet vanaf toegevoegd aan de exploitatie van prestatie 4.6.6.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie Overijssel is wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website N307