4.6.3 N34

Ten behoeve van de verbetering van de bereikbaarheid, voor zowel personen- als vrachtverkeer, bouwen wij de N34 om naar een veilige regionale stroomweg van 100 km/uur (2x1 rijstrook). Dit draagt bij aan een veilige weg tussen Witte Paal en de grens bij Drenthe en bevordert de bereikbaarheid en leefbaarheid voor de kernen.

Context

In 2007 heeft het Rijk de N34 tussen Witte Paal en de Drentse grens overgedragen aan de provincie Overijssel, met de afspraak dat wij deze ombouwen naar een veilige regionale stroomweg van 100 km per uur. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst (NN-5136) waarin een maatregelenpakket, uitvoeringsperiode en een beperkte financiële vergoeding is opgenomen. Gemeente Hardenberg is medefinancier voor € 4,5 miljoen. Wij hebben overeenstemming met de provincie Drenthe over het realiseren van de ongelijkvloerse kruising 't Klooster op Drents grondgebied. Wij leveren een bijdrage van € 2,2 miljoen.

 

De verwachte einddatum is in 2018. De verwachte eindoplevering is in maart 2019 en de openstelling is eind 2018 voorzien.

Acties

  1. Wij voeren voorbereidende werkzaamheden, waaronder het slopen van woningen, het verleggen van kabels en leidingen, in aanloop naar de uitvoering van de verbetering N34.

  2. Wij starten met de ombouw van de N34.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Rijksbijdrage geluidssanering

In de raming is voor het treffen van maatregelen voor geluidsanering een bijdrage van € 0,3 miljoen opgenomen van het Rijk. Op dit moment is het nog onzeker of deze bijdrage wordt toegekend. Deze bijdrage is in de begroting 2017 abusievelijk verwerkt als een vrijval uit de voorziening provinciale infrastructuur. Wij wijzigen de raming en stellen u voor deze te herstellen.

Ontvangen bijdrage Hardenberg

Bij de jaarrekening 2016 heeft u besloten de ontvangen bijdrage van de gemeente Hardenberg van € 1,5 miljoen te storten in de Algemene Financieringsreserve (AFR). Later is deze toegevoegd aan de reserve dekking kapitaallasten activa (DKA). Op grond van de vernieuwde regelgeving dient deze bijdrage in mindering te worden gebracht op de investeringkosten waarna het saldo wordt geactiveerd. De toevoeging van de ontvangen bijdrage van de gemeente Hardenberg aan de DKA heeft aldus onterecht plaatsgevonden en dient te worden hersteld.

Wij stellen u voor om budgettair neutraal de toevoegingen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa en de baten elk met € 1,5 miljoen te verlagen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Provincie Overijssel is voor ruim 90% investeerder in de ombouw, maar is ook eigenaar van de weg en dus ook verantwoordelijk voor de veiligheid.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal – Coevorden naar een veilige regionale stroomweg 100 km per uur [PS/2012/832] (bijbehorend besluit).
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Project website:

Website N34 Witte Paal - Grens Drenthe

Mijlpalen:

Door op de knop "budget" te klikken verschijnt er een financieel overzicht, het bedrag is - € 435.000,-Het is mij een raadsel waar dit bedrag vandaan komt.Voor dit jaar hebben we geen mijlpalen financien.Het overzicht cash flow 2017/ 2018/ 2019 is desgevraagd beschikbaar.