4.4.2 Goederenvervoer over Water

Voor een goede economische bereikbaarheid van Overijssel werken we via het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer over Water aan het realiseren van een verschuiving van goederenvervoer van weg naar water om het wegennet te ontlasten en de beschikbare capaciteit van het vaarwegennetwerk beter te benutten. Het programma versterkt daarnaast de logistieke sector in Overijssel en levert een bijdrage aan leefbaarheid en veiligheid.

Context

Het programma Goederenvervoer over Water kent ook een link met het programma Beter Benutten via onder meer de bediening van bruggen en sluizen. De afronding van het programma Goederenvervoer over Water is voorzien voor 2017 / 2018.

Acties

  1. Wij voeren het programma 'Goederenvervoer over Water' uit.

Toelichting op voortgang

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in de tweede helft van 2016 onderzoek gedaan naar twee activiteiten van de provincie Overijssel op het gebied van goederenvervoer over water, te weten de investeringen in het Kanaal Almelo-De Haandrik en het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer over Water. In januari 2017 heeft de Rekenkamer Oost-Nederland als sluitstuk van dit onderzoek een nota van conclusies en aanbevelingen gepubliceerd (Rapport Rekenkamer Oost-Nederland “De vaart erin houden). Een van de aanbevelingen van de Rekenkamer was om de looptijd van een aantal activiteiten uit het uitvoeringsprogramma te verlengen omdat de eerder voorziene einddatum van 1/1/2018 voor deze activiteiten te vroeg is. GS heeft PS in een Statenbrief voorgesteld aan PS akkoord te gaan met alle aanbevelingen van de Rekenkamer uit de nota van conclusies en aanbevelingen, waaronder de hier genoemde aanbeveling. PS heeft ingestemd met dit voorstel (zie PS/2017/166). De huidige verwachting is dat eind 2018 de lopende activiteiten uit het uitvoeringsprogramma afgerond zullen zijn.

Financiën

Toelichting op voortgang

In het onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland ('De vaart erin houden', PS/2017/166) wordt het belang van goede haveninfrastructuur ter stimulering van het goederenvervoer over water onderschreven, maar wordt ook onderkend dat partijen tijd nodig hebben voor de uitwerking en financiering van dergelijke plannen. In lijn met deze analyse constateren wij dat de subsidieregelingen dit jaar beperkt worden benut. Niettemin zijn we continue in gesprek zijn met gemeenten en bedrijven over aanpassingen aan haven- en vaarweginfrastructuur en verwachten wij in de nabije toekomst subsidieverzoeken te ontvangen.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag à € 1,2 miljoen lasten door te schuiven vanuit 2017 en toe te voegen aan de jaarschijf 2018, op prestatie 4.4.2.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Voor deze prestatie is in totaal € 8 miljoen beschikbaar gesteld vanuit KvO. Dit vindt zijn oorsprong in 2012 (Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011  € 0,2 miljoen). Daarnaast in 2013 (Goederenvervoer over water € 7,8 miljoen). Naast dit budget zijn voor deze prestatie ook middelen beschikbaar vanuit de Reserve Verkeer en Vervoer en de Reserve Waterwegen. Die middelen komen niet terug in deze grafiek.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Het uitvoeringsprogramma goederenvervoer over water is een Overijssels programma, getrokken door de provincie.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2017.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website Goederenvervoer Overijssel