4.2.1 Herijking openbaar vervoer

Voor een goede economische bereikbaarheid is een kwalitatief goed en betaalbaar openbaar vervoer systeem belangrijk. Door Provinciale Staten is gekozen voor enerzijds een herinrichting van het openbaar vervoer tot kernnet en een passende mobiliteitsmix en anderzijds een bezuiniging op het voorzieningenniveau. Voor West-Overijssel werken we hieraan in de periode tot en met 2018 met de samenleving en stakeholders. In Twente heeft de vervoerder hiertoe het initiatief genomen en begeleidt de provincie het proces van doorontwikkeling dat tot en met 2019 loopt.

Context

De ombouw van het openbaar vervoer is ingezet in 2014 als uitvloeisel van het in maart van dat jaar vastgestelde Statenvoorstel herijking OV-tactiek en duurt volgens de bijbehorende planning t/m 2018 voort. Het kernnet openbaar vervoer is onderdeel van de Integrale Netwerkvisie Overijssel.

Acties

  1. Wij ontwikkelen het openbaar vervoer-busnetwerk voor West-Overijssel overeenkomstig het Koersdocument OV.

  2. Wij geven nadere invulling aan de mobiliteitsmix binnen het OV in een gezamenlijk proces met stakeholders en samenleving.

  3. Wij werken een Mobiliteitslab uit. In de mobiliteitslab proberen we vraag en aanbod in de mobiliteitmix te matchen.

  4. Wij werken een Knooppuntenvisie uit in samenhang met fiets (zie ook prestatie 4.3.1).

Toelichting op voortgang

Geen afwijking

Financiën

Toelichting op voortgang

Bij monitor I is al eens gerefereerd aan de constatering dat uitvoering van de herijkingsopgave/transitie in NW-Overijssel vooralsnog minder middelen vergt dan vooraf verwacht. Tegelijkertijd vindt de transitie niet alleen in West Overijssel plaats maar ook in Twente. Op grond van deze ontwikkelingen verlagen wij de geraamde onttrekkingen aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel voor de jaren 2017, 2018 en 2019, en houden wij deze middelen in de uitvoeringsreserve beschikbaar. Zoals wij u in de Perspectiefnota 2018 hebben aangekondigd, maken wij in 2018 de balans op ten aanzien van de nog benodigde en beschikbare middelen en wordt u daarover geïnformeerd.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de lasten van prestatie 4.2.1 in 2017, 2018 en 2019 met respectievelijk € 4,8 miljoen, 4,8 miljoen en 6,4 miljoen te verlagen, onder gelijktijdige verlaging van de onttrekkingen aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel.

Daarnaast zijn bijdragen ontvangen van provincie Flevoland en Gelderland (€ 0,585 miljoen) ter dekking van de gezamenlijke voorbereidingskosten van concessie Noord. Deze bijdragen worden opgenomen in de begroting 2017.

Wij hebben besloten om de lasten en baten van pestatie 4.2.1 te verhogen met € 0,585 miljoen (bijdragen derden).

Verder is in 2017 een bijdrage van € 95.000 geleverd voor de  aanbesteding van een laadpaal-infrastructuur met Gelderland, alsook het contractmanagement daar omheen. Omwille van de eenvoud wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar prestatie 2.5.2. 'Stimuleren van kennisoverdracht en netwerken voor duurzame ontwikkeling' en de verdere verantwoording van deze middelen onder die prestatie te laten plaatsvinden.

Wij stellen u voor om de lasten van prestatie 4.2.1 met € 95.000 te verlagen en de lasten van prestatie 2.5.2 met €95.000 te verhogen.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Voor deze prestatie is in 2014 € 35 miljoen beschikbaar gesteld: Perspectiefnota 2015.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie neemt als verantwoordelijke partij voor het openbaar vervoer het initiatief bij de ombouw. De provincie wil de focus leggen bij het kernnet openbaar vervoer en het aanvullend vervoer meer bij gemeenten en samenleving leggen. In samenspraak met die partijen wordt bepaald welke rol de provincie tijdelijk of structureel zou moeten blijven spelen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

Door middel van informatiesessies, gekoppeld met het Koersdocument OV, worden uw Staten zoals gevraagd drie keer per jaar geïnformeerd (Q1, Q2, Q4). Ook het thema Fiets zal in relatie hiermee behandeld worden.