4.1.3 Integraal Mobiliteitsbeleid

De omgevingsvisie is het beleidskader waarin ook het mobiliteitsbeleid van Overijssel op hoofdlijnen is bepaald. Samen met partners werken we de hoofdlijnen uit in koersdocumenten voor Openbaar Vervoer, fiets, auto en goederenvervoer en logistiek. Daarnaast werken we met beleidsimpulsen op aspecten die de verschillende vervoersvormen raken. Voorbeelden zijn verkeersveiligheid, het programma Beter Benutten en binnenkort ook slimme mobiliteit en / of duurzaamheid.

Context

Op basis van de Koersdocumenten (verticaal) en Beleidsimpulsen (horizontale prikkers) maken we samen met onze partners dynamische meerjarenprogramma's met passende acties en maatregelen. Vervolgens werken we deze op passende schaal uit met lokale partijen en inwoners. Per koersdocument bepalen we samen met andere wegbeheerders het bovenlokale netwerk. Deze netwerken voor openbaar vervoer, fiets, auto en goederenvervoer combineren we in de integrale netwerkvisie Overijssel [zie prestatie 4.1.1].

Acties

 1. Wij werken het Koersdocument Fiets uit in dynamische uitvoeringsprogramma's die wij jaarlijks actualiseren.

 2. Wij werken het Koersdocument Openbaar Vervoer uit in een dynamisch uitvoeringsprogramma, dat wij jaarlijks actualiseren.

 3. Wij stellen het Koersdocument Auto op en werken dit uit in een dynamisch uitvoeringsprogramma, dat wij jaarlijks actualiseren.

 4. Wij stellen het Koersdocument Goederenvervoer en logistiek op en werken dit uit in een dynamisch uitvoeringsprogramma.

 5. Wij werken, in gezamenlijkheid met de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid uit in integrale meerjarige actieprogramma's, die wij jaarlijks actualiseren.

 6. Wij verkennen kansen en mogelijkheden op nieuwe mobiliteitsthema's.

Toelichting op voortgang

De genoemde uitvoeringsprogramma's per koersdocument zijn niet in de vorm van een individueel eindprodukt uitgewerkt. In overleg en in afstemming met de gemeenten/partners is besloten om één integraal dynamisch meerjarenprogrogramma Mobiliteit te maken. Hierdoor signaleren we sneller overlap en verbinden we acties en maatregelen over de mobiliteitsthema's heen.

Financiën

Toelichting op voortgang

Als gevolg van de verplichting in het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren, dienen bijdragen aan eigen infraprojecten uit de exploitatiebegroting te worden gehaald en toegevoegd aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA). Annex aan deze mutatie moeten ook begrote bijdragen van derden uit de exploitatie worden gehaald. Bijdragen dienen namelijk in mindering te worden gebracht op het bruto-investeringsbedrag. Het nettobedrag wordt geactiveerd en afgeschreven. Per saldo heeft dit een mutatie van € 625.000 op de reserve tot gevolg.

Wij stellen u voor om de begrote lasten van prestatie 4.1.3 in 2017 met € 750.000 te verlagen en de begrote baten met € 125.000 te verlagen. Per saldo stellen wij voor om € 625.000  en toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) . Zodra de werken in gebruik worden genomen, zal gestart worden met afschrijven en wordt voornoemde reserve aangesproken. Het verloop van projecten is te volgen via het overzicht ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’ dat bij de jaarrekening zal worden gevoegd. Dit betreft een neutrale wijziging van financieel technische aard.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie Overijssel is initiatiefnemer bij het opstellen van regionale meerjarenprogramma's. Deze programma's worden nadrukkelijk samen met partners en stakeholders opgesteld. Welke rol provincie heeft / krijgt binnen het de uitvoeringsprogramma's is afhankelijk van de betreffende maatregel en zal variëren.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

 • Koersdocument Auto en Wegenvisie Overijssel (Q1).
 • Openbaar Vervoer: door middel van informatiesessies, gekoppeld met het Koersdocument Fiets, worden uw Staten drie keer per jaar geïnformeerd (Q1, Q2 en Q4).
 • Goederenvervoer: koersdocument en uitvoeringsprogramma (Q2).
 • Verkeersveiligheid: uitvoeringsprogramma's, via reguliere P&C cyclus PS blijven informeren over de maatregelen uit de actieprogramma's die uitgevoerd worden.
 • Fiets: uitvoeringsprogramma's.