4.1.1 Ontwikkelen netwerkvisie op totale mobiliteits- en logistieke opgave

We maken een integrale netwerkvisie. De netwerkvisie moet leiden tot een prioritering binnen en tussen de verschillende vervoerswijzen op basis van de economische rol die een verbinding / netwerk heeft. Aan de hand van de resultaten daarvan kunnen keuzes gemaakt worden omtrent de kwaliteitsniveaus van verbindingen / netwerken en de financiering daarvan. Dit zal invloed hebben op investeringen op infrastructuur (weg, water, spoor, fiets en uitwisselpunten tussen de modaliteiten) en op structurele uitgaven voor de exploitatie van het openbaar vervoer en beheer en onderhoud van de infrastructuur.

Context

Optimaliseren van alle vervoersnetwerken en alle schakels binnen deze netwerken is onhaalbaar (budgettaire en personele krapte) waardoor in de toekomst vaker keuzes moeten worden gemaakt. Om deze keuzes beter te kunnen maken, is er behoefte aan een integrale netwerkvisie op de belangrijkste economische relaties van, naar en binnen Overijssel. Op basis van feitelijke gegevens en cijfers ontwikkelen we samen met Rijks- en gemeentelijke overheden en belangen- en koepelorganisaties breed gedragen visies voor openbaar vervoer (spoor en bus), fiets, weg en waternetwerken [zie prestatie 4.1.3]. Door de provinciale visie per vervoerwijze over elkaar te leggen worden kruispunten en parallelle verbindingen inzichtelijk in een integrale netwerkvisie. Door deze actuele integrale netwerkvisie kan de kwaliteit van parallelle systemen worden meegewogen bij toekomstige investeringsvraagstukken.

Acties

  1. We ontwikkelen de integrale Netwerkvisie Overijssel.

Toelichting op voortgang

Inhoudelijk geen afwijking. Procedureel is de planning,  zoals gerapporteerd in de eerste monitor om in oktober / november het eindproduct klaar te hebben, helaas twee maanden doorgeschoven in de tijd. Reden hiervoor is een geconstateerde afwijking in het provinciaal verkeersmodel. Dit heeft geleid tot extra werk en daarmee een langere doorlooptijd richting een bruikbaar en zo actueel mogelijk provinciaal verkeersmodel. Dit betekent dat het besluitvormingsproces aan het einde van het eerste kwartaal in 2018 kan starten en dat vaststelling door PS waarschijnlijk net voor of na de zomer van 2018 kan gaan plaatsvinden.

Financiën

Toelichting op voortgang

De kosten voor het maken van de netwerkvisie kunnen gedekt worden uit het reguliere onderzoeksbudget van prestatie 4.6.9. De middelen worden daarom uit de begroting 2017 gehaald en beschikbaar gehouden in de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel ter dekking van toekomstige uitvoeringskosten.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de begroting 2017 met € 300.000 te verlagen en dit bedrag vast te houden in de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel voor prestatie 4.1.1.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

RegisseurProvincie is regisseur voor het bovenlokale mobiliteitsbeleid en werkt samen met haar partners aan een zo goed mogelijke economische bereikbaarheid, betere verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2017.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016 [PS/2015/687]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Mijlpalen:

Vaststellen PS Voorstel Integrale Netwerkvisie Overijssel (Q2, 2018)