3.3.3 Programma Twickel

Het programma Twickel omvat een integrale aanpak van het landgoed Twickel gericht op het in stand houden en versterken van een gevarieerd landschap, versterking van de aanwezige economische functies en het vergroten van de aantrekkelijkheid voor bezoekers.

Context

Ter uitvoering van het investeringsbesluit Pact van Twickel heeft voor alle projecten besluitvorming en aanbesteding plaatsgevonden. Wij leveren de laatste werkzaamheden in 2017 op.

Acties

  1. Wij leveren beekherstel Oelerbeek op (Kaderrichtlijn Water), in combinatie met de verbetering van de leefbaarheid van de buurtschap Oele (dorpsplan+ Beckum / Oele).

  2. Wij leveren de rotonde N741 op in combinatie met het opnieuw ingericht viaduct over de N346.

  3. Wij leveren de onderdelen ‘Erven en gebouwen’ en ‘Water en bodem’ van het project Landbouw op.

Toelichting op voortgang

Het project beekherstel Oelerbeek heeft een vertraging van een half jaar als gevolg van overleg op basis van ingediende zienswijzen op het uitvoeringsplan. Oplevering wordt zomer 2018.

Door de sterk gedaalde melkprijzen in 2016 en 2017 hebben de deelnemende agrarische ondernemers uitstel gevraagd en gekregen voor hun aandeel in de kosten van de projecten ‘Erven en gebouwen’ en ‘Water en bodem’. Afronding van beide projecten wordt daardoor eind 2018 in plaats van eind 2017.

Financiën

Toelichting op voortgang

Zoals inhoudelijk toegelicht, en ook bij de 1e monitor gerapporteerd,  zijn een aantal acties vertraagd. Als gevolg van deze vertragingen hebben wij besloten om een groot deel van het budget door te schuiven naar 2018.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een budget van € 0,5 miljoen door te schuiven vanuit 2017 en toe te voegen aan de jaarschijf 2018, op prestatie 3.3.3.

Binnen het project Pact van Twickel is € 390.000 extra budget beschikbaar gekomen als gevolg van de verkoop van een boerderij en 2 Rood voor Rood bouwkavels. Deze extra middelen zullen, conform de actie zoals opgenomen in de begroting 2018,  worden ingezet voor het verwijderen van de noordelijke afslag van de N346 naar de N741.

Op basis van het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de begrote baten en lasten voor deze prestatie te verhogen met € 390.000, tevens hebben wij besloten om de lasten door te schuiven naar 2018.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Voor deze prestatie is in 2012 € 3,75 miljoen beschikbaar gesteld - Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel. In 2017 is door de verkoop van een boerderij en 2 Rood voor Rood bouwkavels € 388.000 aan dit budget toegevoegd. Naast deze KvO middelen zijn er ook bijdragen van derden voor dit project beschikbaar. Die komen niet terug in deze grafiek.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij meerdere rollen, zoals beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2017.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel [PS/2012/89] (bijbehorend besluit)
  • Gewijzigd Uitvoeringsprogramma 2012 - 2015 Pact van Twickel [PS/2013/830] (bijbehorend besluit)