3.2.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

Met de afronding van de pMJP-projecten gericht op natuurontwikkeling dragen wij bij aan een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en ecologie.

Context

Via het project Natuurrealisatie Reggedal bij Enter leveren wij in 2018 een oppervlakte van 115 hectare nieuwe natuur op. Daarnaast voeren wij de tenders Particuliere Natuurrealisatie en Kwaliteitsimpuls bestaande natuur uit. Tot en met 2023 handelen wij de leningen van voor 2007 aan het Groenfonds voor natuurrealisatie, jaarlijks administratief af.

Acties

  1. Wij realiseren het project Reggedal bij Enter.

  2. Wij voeren de Tender Particuliere Natuurrealisatie (circa 70 ha) uit.

  3. Wij voeren de Tender Kwaliteitsimpuls bestaande natuur uit.

  4. Wij handelen jaarbijdrage 2017 Groenfondsleningen administratief af.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Integrale en sectorale projecten:

Binnen deze prestatie wordt onder andere uitvoering gegeven aan de afronding van integrale en sectorale projecten, waaronder het project Reggedal bij Enter. De verwachte bestedingen op basis van de laatste prognose van het waterschap zullen lager uitvallen dan begroot, het begrote bedrag kan volledig worden doorgeschoven naar 2018.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,78 miljoen af te ramen in 2017 en terug te laten vloeien naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en door te schuiven naar 2018.

Tender particuliere natuurontwikkeling:

Bij de openstelling Tender Particuliere Natuurrealisatie in april 2017 is voorgesteld om het opengestelde bedrag van € 5,55 miljoen bij de 1e monitor toe te voegen aan de begroting 2017 en verder. Op basis van het verwachte bestedingsritme is in het begrotingsjaar 2017 € 1,55 miljoen opgenomen. Naar aanleiding van ontvangen aanvragen in 2017 verwachten wij in 2017 maximaal € 0,7 miljoen te gaan beschikken.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,85 miljoen af te ramen in 2017 en terug te laten vloeien naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en door te schuiven naar 2019.

Afronding pMJP projecten:

Binnen deze prestatie is het budget opgenomen van de afronding van ILG/pMJP projecten, zoals landinrichtingsprojecten en inrichtingsprojecten. Op basis van bijgestelde prognose uit de landinrichtingsprojecten is extra budget (€ 175.000) nodig voor de uitvoering, daarnaast zijn er extra middelen (€ 125.000) nodig voor de afwaardering van gronden. Deze middelen zijn bij de afronding van het ILG/pMJP programma gereserveerd binnen de reserve afrekening pMJP .

Wij stellen u voor om € 0,3 miljoen toe te voegen aan prestatie 3.2.3 onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking uit de reserve afrekening pMJP.

Voorziening natuurbeleidsplan

Op basis van het in 1992 gesloten IPO-LNV convenant heeft het Groenfonds provinciale subsidies voor grondaankopen gefinancierd. Tot en met 2023 betalen wij aan het Groenfonds een bedrag ter aflossing van deze financiering. Deze betaling dekken wij uit de Voorziening natuurbeleidsplan. De accountant stelt zich al enige tijd op het standpunt dat deze voorziening op grond van de verslagleggingsregels dient te worden omgezet in een bestemmingsreserve.

Om die reden stellen wij u voor de Voorziening natuurbeleidsplan te laten vrijvallen. Voor de resterende periode 2017 tot en met 2023 als geheel is dit een neutrale mutatie. Wel ontstaan in de afzonderlijke jaren saldi: In 2017 is er een voordeel van € 540.000, in de jaren 2018 tot en met 2023 een jaarlijks nadeel van € 90.000. Deze saldi worden afgewikkeld via de Algemene reserve.

De administratieve verwerking van deze neutrale mutatie vergt een verhoging van de begrote laten op prestatie 3.2.3 van € 90.000, voor de jaren 2017 tot en met 2023. Tevens wordt de baat van de vrijval van de Voorziening natuurbeleidsplan op deze prestatie begroot (€ 1,6 miljoen). De toevoeging van deze middelen aan de Algemene reserve (€ 0,6 miljoen) en de Reserve afrekening pMJP (€ 1,0 miljoen) wordt verantwoord binnen Kerntaak 20.

Landschapbeheer

Tot slot, binnen deze prestatie vallen naar alle waarschijnlijkheid middelen vrij, die in het investeringsprogramma "Kwaliteit van Overijssel" waren begroot voor particuliere natuurrealisatie en kwaliteitsverbetering natuur. Naar verwachting zal binnen dit onderdeel van de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel € 2,5 miljoen vrijvallen. In de motie Van der Vegte, die op 19 november 2016 is aangenomen, is dit als uitgangspunt meegegeven voor de financiële onderbouwing van het vervolg op Groen Blauwe Diensten. Een voorstel daartoe nemen wij op in het statenvoorstel natuurvisie. Dit voorstel is net als het voorstel voor deze Monitor geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten van 13 december 2017.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Bij deze prestatie hebben wij een opdrachtgevende en faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2023.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Inrichting Landelijk Gebied. Voorstel voor indicatieve verdeling van het budget uit het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 [PS/2012/437] (bijbehorend besluit).