3.2.1 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

Wij stellen nieuwe beheerplannen op en actualiseren vastgestelde beheerplannen voor de Natura2000-gebieden, zodat we beschikken over actuele en uitvoerbare plannen voor een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en natuur.

Context

Wij stellen de Natura 2000-beheerplannen waarvoor de provincie trekker is, vast. Medio 2016 hebben wij twaalf van de vijftien beheerplannen vastgesteld. In 2017 stellen wij de overige drie beheerplannen vast. Daarnaast worden wij verantwoordelijk voor de vier beheerplannen in Overijssel die het ministerie van Economische Zaken heeft vastgesteld. Wij passen deze plannen in 2017 op enkele onderdelen aan (zodra eventuele beroepsprocedures zijn afgerond), zodat ze vergelijkbaar zijn met de vijftien bovengenoemde plannen. Wij voeren de beheerplannen uit in het kader van de ontwikkelopgave EHS / Natura2000 [zie ook prestatie 8.1.2].

Acties

 1. Wij stellen drie Natura 2000-beheerplannen vast voor de gebieden:

  • Bergvennen & Brecklenkampseveld.
  • De Wieden en Weerribben.
  • Wierdenseveld.
 2. Wij passen vier Natura 2000-beheerplannen aan voor de gebieden:

  • Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek.
  • De Borkeld.
  • Engbertsdijksvenen.
  • Sallandse Heuvelrug.

Toelichting op voortgang

Zoals in de eerste monitor aangekondigd ronden wij beide acties dit jaar niet geheel af.

Het beheerplan Wieden en Weerribben is in het voorjaar van 2017 vastgesteld. Het beheerplan voor de Bergvennen & Brecklenkampse Veld stellen wij in 2018 vast. De vertraging is ontstaan omdat wij op verzoek van de gemeente Dinkelland de procedure van het beheerplan hebben afgestemd op die van het gebiedsproces dat na deze zomer is gestart. Voor het beheerplan Wierdense Veld stemmen wij het werkproces af met de bestuurlijk trekker van de gebiedsuitwerking die voor dit gebied gemaakt wordt. Wij gaan er vanuit dat wij dit beheerplan in 2018 kunnen vaststellen.

Aanpassen beheerplannen: Omdat de beroepsprocedures voor twee beheerplannen die door het Rijk zijn opgesteld, te weten Engbertsdijksvenen en Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek, nog niet zijn afgerond, starten wij het proces van aanpassing van deze beheerplannen nadat de beroepstermijn is verstreken. Omdat uit deze procedures aanpassingen kunnen voortkomen die ook van toepassing zijn voor de gebieden Sallandse Heuvelrug en de Borkeld wordt met de actualisatie van deze twee gebieden gewacht op de uitkomst van de beroepsprocedures.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie zijn wij uitvoerder van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee