3.1.4 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

Naast het beheer van natuurterreinen levert het agrarisch natuurbeheer een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen natuur en economie. Met de subsidieregeling voor Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuurbeheer, ondersteunen wij beheerders, waaronder agrariërs en particulieren, bij het beheer van natuurwaarden op en direct grenzend aan landbouwgrond binnen en buiten het Nationaal Natuurnetwerk.

Context

Wij zetten het agrarisch natuurbeheer voort. Sinds 2016 kunnen alleen nog collectieven subsidie aanvragen. Deze collectieven kunnen contracten sluiten met agrariërs en particulieren met landbouwgrond en dienen in overleg te gaan met relevante partners (waaronder terreinbeheerders en waterschappen) over de uitvoering. Het subsidiëren van collectieven levert een aanzienlijke besparing op ten opzicht van het sluiten van contracten met individuele beheerders. De subsidieregeling voor natuur- en landschapsbeheer wordt landelijk zoveel mogelijk uniform uitgevoerd. Afhankelijk van de uitvoering van de ontwikkelopgave [prestatie 8.1.2] op en direct grenzend aan landbouwgrond de komende jaren mogelijk groter. Dit wordt bepaald door de uitkomsten van de gebiedsprocessen. Vooralsnog betreft deze prestatie alleen (vrijwillig) beheer binnen de in het natuurbeheerplan vastgestelde leefgebieden buiten de ontwikkelopgave EHS / Natura 2000.

Acties

  1. Wij subsidiëren 3.200 – 4.000 hectare agrarisch natuurbeheer, afhankelijk van subsidieaanvragen en contracten die worden voortgezet.

  2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

De Europese cofinanciering voor het agrarisch natuurbeheer is in 2017 hoger dan verwacht. Deze meevaller wordt veroorzaakt omdat wij de cofinanciering eerder hebben ontvangen dan verwacht. De uitgaven voor agrarisch natuurbeheer zullen daarom naar verwachting € 0,5 miljoen lager zijn dan begroot.

Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland hebben wij besloten het budget 2017 voor prestatie 3.1.4 met € 0,5 miljoen te verlagen en terug te laten vloeien naar de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.

Daarnaast is met ingang van 2017 sprake van een ophoging ten behoeve van de uitvoering van de regeling agrarisch natuurbeheer (€ 8,9 miljoen structureel voor alle provincies samen).  Deze bijdrage is gebaseerd op de kosten na de transitie naar een collectief stelsel. De verdeling over de provincies is opgenomen in de mei en september provinciefonds circulaire 2017. Het aandeel in de kosten voor agrarisch natuurbeheer voor de provincie Overijssel bedraagt vanaf 2017 € 937.000. Het ontvangen bedrag via het provinciefonds wordt vanaf 2017 structureel gestort in de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.

Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland hebben wij besloten het budget voor prestatie 3.1.4 in 2017 met € 937.000  te verhogen en vanaf 2018 stuctureel met € 371.850, ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: