3.1.3 Beheer natuurterreinen

Het beheer van bestaande natuurterreinen en landschapselementen is nodig om een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen natuur en economie te realiseren. Met de subsidieregeling voor Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel natuurbeheer, ondersteunen wij terreineigenaren, waaronder particulieren, bij het beheer van natuurgebieden en landschapselementen binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland.

Context

Als gevolg van de decentralisatie van de natuuropgave van het Rijk naar de provincies, is ook de verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer bij de provincies komen te liggen. In afstemming met terreineigenaren en particulieren leggen wij in het natuurbeheerplan vast waarvoor subsidies voor natuurbeheer aangevraagd kunnen worden. Het betreft hier beheer op basis van bestaande contracten binnen en buiten het Natuur Netwerk Nederland. Binnen Natuur Netwerk Nederland is het ook mogelijk nieuwe contracten te sluiten. Afhankelijk van de uitvoering van de ontwikkelopgave [prestatie 8.1.2] wordt het aantal hectares te beheren en te subsidiëren natuur de komende jaren mogelijk groter. Hiervoor zijn de uitkomsten uit de gebiedsprocessen bepalend.

Acties

  1. Wij subsidiëren het beheer van 46.000 – 48.000 hectare natuur, afhankelijk van de subsidieaanvragen en contracten die worden voortgezet.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Zoals ook gerapporteerd bij de 1e monitor wordt het budget op deze prestatie overschreden. De oorzaak voor deze overschrijding is een kasschuif die wordt veroorzaakt doordat twee terreinbeherende organisaties (TBO's) en een groot aantal particulieren in 2017 zijn overgestapt van de uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) naar de SNL systematiek van de provincie Overijssel.

Deze kasschuif ontstaat doordat RvO de beheerskosten (over 2016) achteraf (in 2017) in rekening brengt bij de provincie en de SNL systematiek van de provincie de beheersvergoeding in het huidige, lopende jaar (2017) betaalt.  

De omvang van deze kasschuif is circa € 7 miljoen. Binnen de uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland zijn de middelen voor natuurbeheer beschikbaar.

Op basis van de spelregels van de uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland hebben wij besloten het budget 2017 voor prestatie 3.1.3 te verhogen met € 7 miljoen ten laste van de uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.

Daarnaast is met ingang van 2017 sprake van een ophoging ten behoeve van de uitvoering van de regeling voor kleine natuurbeheerders (<75 ha; € 0,6 miljoen structureel voor alle provincies samen). Deze bijdrage is gebaseerd op de kosten na de transitie naar een collectief stelsel. De verdeling over de provincies is opgenomen in de mei- en septembercirculaire van het provinciefonds. Het aandeel in deze extra kosten voor de kleine natuurbeheerders (<75 ha) voor de provincie Overijssel bedraagt vanaf 2017 € 63.000. Het ontvangen bedrag via het provinciefonds wordt vanaf 2017 structureel gestort in de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.

Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland hebben wij besloten het budget 2017 voor prestatie 3.1.3 met € 63.000  te verhogen en vanaf 2018 structureel met € 24.900, ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: