3.1.1 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

Door het verlenen van vergunningen, toezicht houden, handhaving en advisering op grond van de Wet Natuurbescherming en de Natuurschoonwet beschermen wij de huidige natuur- en landschapskwaliteiten en zorgen we voor het behoud van een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en natuur.

 

Context

Een actuele kaderstelling is essentieel voor het realiseren van onze ambitie. Net zoals wij bij kerntaak 2 Milieu en energie de kaders stellen voor de milieuwetten doen wij dat in kerntaak 3 Vitaal platteland voor de groene wetten. Per 1 januari 2017 worden de huidige  Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en Faunawet opgenomen in de Wet natuurbescherming. Duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen moeten leiden tot een goede naleving.

De Faunabeheereenheid Overijssel (FBE: een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, en terreinbeherende organisaties) [zie >>] geeft op planmatige wijze uitvoering aan het beheer van beschermde diersoorten en voorkomt en bestrijdt schade aan landbouwgewassen, vee en fauna. In 2017 zal ook de jacht onderdeel uit maken van de planmatige aanpak van de FBE. Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden leiden dan tot behoud en versterking van de kwaliteiten van natuur en landschap. Tegelijkertijd bieden we ruimte voor economische ontwikkeling.

Acties

  1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen binnen de wettelijke termijnen en handelen meldingen tijdig af.

  2. Wij zien toe op naleving van wet- en regelgeving en vergunningen conform het jaarprogramma.

  3. Wij treden handhavend op conform onze Handhavingstrategie (zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk).

  4. Wij ronden de implementatie van de nieuwe Wet natuurbescherming af.

  5. Wij controleren op de naleving van de vergunningen, ontheffingen en meldingen en het optreden tegen illegaliteiten.

  6. Wij verlenen financiële ondersteuning aan de Stichting Faunabeheereenheid Overijssel.

Toelichting op voortgang

Niet alle vergunningen/ontheffingsaanvragen kunnen binnen de wettelijke termijn worden verleend. Dit komt doordat enkele procedures zeer complex zijn en veel vooroverleg vergen met de aanvrager en andere belanghebbenden. Daarbij kiezen wij voor zorgvuldigheid boven snelheid. De termijnoverschrijding vindt plaats in afstemming met de aanvrager.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het aantal in 2017 ingediende agrarische aanvragen (137) gebiedsbescherming loopt achter op het geplande aantal (450). Als gevolg hiervan zijn voor vergunningverlening de gerealiseerde legesinkomsten lager dan begroot en is er minder capaciteit ingehuurd. De overige kosten voor afhandeling Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB's) en juridische activiteiten liggen in lijn met de begroting.

De verwachte overschrijding van dit budget is ten opzichte van de eerste monitor afgenomen.

De legestarieven voor soortenbescherming lijken op dit moment niet kostendekkend. Dit is een nieuwe activiteit voor de provincie sinds 1 januari 2017. De kostendekkendheid zal opnieuw beoordeeld worden.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De rol van de provincie is uitvoeren van de wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: