2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties

Met asbest verontreinigde bodem is in Overijssel één van de belangrijkste gezondheidsrisico's. Met de uitvoering van asbestbodemsanering werken wij aan een gezonder en veiliger leefmilieu.

Context

Het betreft een voortzetting van de werkzaamheden van de voorgaande jaren, waarbij de prestaties (afronding Gijmink A en B en KvO-opgave) in 2017 moeten zijn behaald.

 

In 2014 is in het kader van Kracht van Overijssel begonnen met de sanering van 200 met asbest in de bodem verontreinigde locaties. In 2015 is de 1e Tranche van het KvO-project (54 locaties) en in 2016 is de 2e Tranche (64 locaties) afgerond. De 3e tranche van 82 locaties gaat in 2017 in uitvoering en wordt in hetzelfde jaar afgerond.

 

In 2013 is gestart met het project Gijmink B te Goor. Dit project betreft de sanering van de met asbest verontreinigde bodem op ruim 550 particuliere percelen. In combinatie met deze sanering wordt uitpandig asbest in de wijk verwijderd (koppelpilot Gijmink B).

Acties

  1. Wij voeren 3e tranche bodemsanering asbest in tuinen van 82 locaties uit en sluiten daarmee het KvO-project af.

  2. Wij onderzoeken en saneren circa 250 locaties op Gijmink B.

  3. Wij stimuleren de verwijdering van minimaal 80% van de asbestdaken op Gijmink B middels de koppelpilot asbest bodem- asbest daken.

  4. Uitvoering projectplan asbestbodemsanering 2016 - 2022.

Toelichting op voortgang

In de eerste monitor,  ook reeds  bij het jaarverslag 2016, is melding gemaakt van de vertraging voor het project Gijmink B. Verwachte afronding van dit project is medio 2018.

Financiën

Toelichting op voortgang

Als bijdrage in de saneringskosten van het Gijmink B wordt in 2017 van de gemeente Hof van Twente € 0,350 miljoen ontvangen.

Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de begrote lasten en baten van prestatie 2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties in 2017 met € 0,350 miljoen te verhogen.

Vooraankondiging resultaatbestemming Jaarrekening:

Het ministerie van I&M is voornemens om de bijdrage van € 5,5 miljoen vanuit het Rijk in de asbestopgave al in 2017 aan ons uit te betalen. Dat is eerder dan de oorspronkelijke planning.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO of EHS. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Voor de prestatie is in 2012 een budget van € 10 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder, uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011 (overkoepelend voorstel)  [PS/2011/939] (bijbehorend besluit).