2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

Wij stimuleren en steunen initiatieven van inwoners, ondernemers, instellingen en andere overheden. Wij helpen projecten voor hernieuwbare energie en energiebesparing te realiseren met het programma Nieuwe Energie in samenwerking met partijen in de samenleving. Daarmee vermindert het energieverbruik, en stijgt de opwekking (of oogst) uit hernieuwbare energie en dus het aandeel hernieuwbare energie in het totale verbruik van Overijssel.

Context

Wij houden vast aan de doelstelling van 20% hernieuwbare energie en realiseren dit in 2023. Het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie vraagt een transitie van de markt die van oudsher is ingericht op fossiele energie. Dit vergt samenwerking van overheden, bedrijven, instellingen, inwoners en lokale initiatieven. Op nationaal niveau werken partijen – inclusief het Interprovinciaal Overleg en het Rijk – samen aan het Nationaal Energieakkoord voor duurzame groei en op Europese schaal is energie een van de prominente thema’s. In het klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland zich gecommitteerd om de mondiale temperatuurstijging tot ruim onder de twee graden te beperken.

Wij vergroten het aandeel hernieuwbare energie door kennis te delen, partijen met elkaar te verbinden, netwerken op te bouwen, ruimte te bieden binnen de kaders van omgevingsbeleid en vergunningverlening en door het aanbieden van verschillende financieringsvormen. Zo nodig initiëren wij projecten als er op deelterreinen onvoldoende initiatieven tot stand komen.

Acties

 1. Wij zetten het bestaande programma Nieuwe Energie voort gericht op:

  • Lopende Overijsselse aanpak koopwoningen.
  • Tenderregeling duurzame energieprojecten.
  • Ondersteunen van lokale initiatieven.
  • Ontwikkelen en begeleiden van nieuwe projecten (aardwarmte, energiebesparing, bio-energie en energie-infrastructuur).
  • Tot stand brengen van zonnevelden.
 2. Wij voeren verkenningen uit voor windenergie in Nationale Landschappen en Natuurwerk Nederland.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Budgetten gefinancierd uit KvO en Reserve Energiebesparing

In 2017 worden de projecten zoals beoogd uitgevoerd, al verschuiven binnen de prestatie budgetten tussen de diverse projecten (WBS). Ook zijn twee projecten toegevoegd, namelijk Bio-energie Convenant Waterschappen (€ 3,2 miljoen) en Verduurzaming sportclubs (€ 0,1 miljoen).

Het project Overijsselse aanpak (samenwerking met gemeenten en private partijen voor verduurzaming koopwoningen) wordt tot dusver gedekt van de Reserve Energiebesparing.

Wij stellen u voor een bedrag van € 810.376 vanuit de Reserve Energiebesparing, over te hevelen naar Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel prestatie 2.1.1.

Met deze onttrekking wordt de reserve energiebesparing volledig benut. De resterende kosten m.b.t. de Overijsselse Aanpak worden gedekt uit de KvO, programma Nieuwe Energie.

Na onttrekking zullen Provinciale Staten bij de jaarrekening worden voorgesteld de reserve energiebesparing op te heffen.

Het project Bio-energie Convenant Waterschappen vraagt een extra toekenning vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben Gedeputeerde Staten besloten om een bedrag van € 2,1 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, over te hevelen naar prestatie 2.1.1.

Overhevelen tussen prestaties en effect op KVO

In verband met de aanbesteding voor 2.250 openbare laadpalen, zie prestatie 2.5.2., wordt vanuit prestatie 2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie € 170.000 (2017 - € 105.000 en 2018 € 65.000) beschikbaar gesteld voor dit project.

Met betrekking tot prestatie 2.1.1. en prestatie 2.5.2. stellen wij voor om een bedrag van € 105.000 in 2017 en € 65.000 in 2018 over te hevelen van prestatie 2.1.1. naar prestatie 2.5.2 en gelijktijdig de toevoegingen en onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel hierop aan te passen.

Budgetten gefinancierd uit Algemene Middelen (aankondiging jaarrekening)

Eén van de beoogde renteopbrengsten wordt mogelijk doorgeschoven naar volgend jaar (- € 135.000)

Elena

In 2016 is voor project Elena een bijdrage ontvangen van de Europese Investeringsbank (ruim € 1 miljoen) ter financiering van de voorbereidingskosten. Nu wordt € 100.000 onttrokken aan dit gereserveerde bedrag ten gunste van de exploitatie van het project.

Conform de financiële verordening hebben wij besloten om een bedrag van € 100.000 te onttrekken aan de doeluitkering Elena en toe te voegen aan de jaarschijf 2017 op prestatie 2.1.1 en een bedrag van € 500.000 te onttrekken aan de doeluitkering Elena en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 op prestatie 2.1.1.

Voorzieningen leningen

De leningen die in het kader van prestatie 2.1.1 zijn afgesloten kennen goede financiële vooruitzichten, waardoor een deel van de eerder gevormde voorziening over te hevelen naar de Algemene Financieringsreserve.

Omdat de resterende risico's gevolgen kunnen hebben voor de rentebetalingen en aflossingen aan de Provincie Overijssel, wordt een voorziening aangehouden van 50% van de waarde van de leningen (€ 3,5 miljoen).

Wij stellen voor om een bedrag van € 3,5 miljoen in 2017 over te hevelen van de voorziening naar Algemene FinancieringsReserve.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Programmaverantwoordelijkheid voor het totaal en situationeel voor de onderdelen zoals projecten binnen het programma.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2023.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

 • Kerntakenbegroting 2012 [PS/2011/679] (bijbehorend besluit)
 • Statenvoorstel versnelling CO2 reductie - Duurzaam Energiefonds [PS/2010/1178] (bijbehorend besluit)
 • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016 [PS/2015/687]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Project website:

Nieuwe Energie

Mijlpalen:

Wij bieden u ter besluitvorming een investeringsvoorstel programma Nieuwe Energie 2017-2023 aan, 1e kwartaal 2017.