2.5.2 Stimuleren van kennisoverdracht en netwerken voor duurzame ontwikkeling

Door kennis te delen, partijen, inwoners en onderwerpen te verbinden en door te participeren in netwerken stimuleren wij duurzame ontwikkeling en dat derden zich inzetten om ook in de toekomst de basiskwaliteit van water, lucht, geluid en bodem op orde te houden.

Context

Communicatie, educatie, participatie, bewustwording en samenwerking zijn van belang om onze duurzaamheidsmissie en de vijf kernambities verder vorm en inhoud te geven. De activiteiten voeren wij uit in samenhang met het landelijke programma Duurzaam Door.

Acties

  1. Wij ontwikkelen een communicatiestrategie rondom de Overijsselse visie op Duurzaamheid en voeren deze uit.

  2. Wij stimuleren duurzaamheid in vijf projecten in samenwerking met bedrijfsleven en samenleving passend binnen onze duurzaamheidsvisie.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

De provincie Overijssel start dit najaar, mede namens de provincie Gelderland en gemeenten in beide provincies, met de aanbesteding voor 2.250 openbare laadpalen. De verwachting is dat het aantal elektrische auto’s snel groeit. Hiervoor zijn extra openbare laadlocaties nodig. Ongeveer de helft van de laadpalen komt  in Overijssel te staan, de andere helft in Gelderland.

De provincie Overijssel zal hier optreden als aanbestedende dienst en ondertekenaar van de concessieovereenkomst namens de deelnemende gemeenten in Overijssel en Gelderland. Om de aanbesteding mogelijk te maken en te financiering gaat de provincie Overijssel een samenwerking aan met de provincie Gelderland, Enpuls (netwerkbedrijven) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (financiering uit green deal).

Uitvoering van de aanbesteding wordt onder deze prestatie verantwoord. Het benodigde budget bedraagt € 135.000 in 2017 en € 195.000 in 2018. Dit budget wordt vanuit de prestaties 2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie (2017 € 105.000 en 2018 € 65.000), 5.3.2 Overijssel investeert in innovatie (2018 € 65.000) en 4.2.1 Herijking openbaar vervoer (2017 - € 30.000 en 2018 € 65.000) overgeheveld naar deze prestatie. Bij de betreffende prestaties is daartoe een voorstel opgenomen.

Vooraankondiging resultaatbestemming:

Daarnaast ontvangen wij van de provincie Gelderland een bijdrage van € 40.000 in de voorbereidingskosten. Voor de financiering ontvangen wij in 2017 van Enpuls € 365.000. Voor deze twee bijdragen zullen wij u bij de jaarrekening een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen om deze middelen door te schuiven naar 2018. De overige bijdragen (onder andere green deal) in financiering ontvangen wij in 2018 op basis van de uitkomsten van de aanbesteding.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk die van beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, belangenassembleur, kennisdeler, verbinder en netwerkspeler.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: