1.4.1 Waterveiligheid

Wij werken met onze partners gebiedsgericht aan een veilige leefomgeving door rivieren meer ruimte te geven en dijken te versterken. Water maken wij mede sturend in de ruimtelijke ordening en wij onderzoeken aanvullende maatregelen om overstromingsgevolgen en wateroverlast te beperken (concept meerlaagse veiligheid). Wij stellen de kaders en houden toezicht op de regionale waterkeringen.

Context

Nu de Deltabeslissingen 2015 door het Rijk zijn vastgesteld moeten deze gaan doorwerken in het provinciale ruimtelijke beleid [zie prestatie 1.4.2] De komende jaren ligt onze ambitie op de volgende onderwerpen:

  • Afronden traject Ruimte voor de Rivier.
  • Implementatie Deltabeslissingen voor waterveiligheid.
  • Doorwerking samenhang ruimtelijke inrichting en waterveiligheid.
  • Nieuwe normering regionale keringen.

Acties

  1. Wij onderzoeken samen met waterschappen een nieuwe normering voor regionale keringen.

  2. Wij coördineren procedures van het hoogwaterbeschermingsprogramma.

  3. Wij adviseren over de dijkversterkingsprojecten uit het hoogwaterbeschermingsprogramma en beoordelen de projectplannen van de waterbeheerders, wij stimuleren hierbij meekoppelkansen.

  4. Wij voeren het project de IJsseluiterwaarden Olst conform bestuursovereenkomst 2012 uit.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Voor het project IJsseluiterwaarden Olst (rotonde op kruispunt N337 - De Meente) is in onze meerjarenbegroting een bedrag opgenomen van € 949.000 (€ 98.000 in 2017; € 140.000 in 2018; € 711.000 in 2019). Deze bedragen worden onttrokken aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. Als gevolg van de verplichting in het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren, dienen deze bedragen uit de exploitatiebegroting te worden gehaald en toegevoegd aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA).  Zodra de rotonde in gebruik wordt genomen, zal gestart worden met afschrijven en wordt voornoemde reserve aangesproken. Het verloop van projecten is te volgen via het overzicht ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’ dat bij de jaarrekening zal worden gevoegd. Dit is een neutrale wijziging van financieel technische aard.

Wij stellen voor om:

1) de lasten van prestatie 1.4.1 voor 2017, 2018 en 2019 te verlagen met resp. € 98.000, € 140.000 en € 711.000;

2) deze bedragen te onttrekken in 2017 aan de reserve Kwaliteit van Overijssel en;

3)  in 2017 toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Op basis van de Waterwet hebben we een kaderstellende rol, voor het overige kiezen we conform Kompas 2020 situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: