1.4.3 IJssel-Vechtdelta

Het programma IJssel-Vechtdelta draagt bij aan duurzaam veilig en klimaatbestendig wonen, werken en recreëren in de IJssel-Vechtdelta.

Context

Regionale overheden en het Rijk werken samen met bedrijven, onderzoeksinstellingen en inwoners aan de uitvoering van de gezamenlijke strategie meerlaagse veiligheid [zie prestatie 1.4.1] en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta. Hiermee worden de Deltabeslissingen uitgevoerd en wordt IJssel-Vechtdelta als landelijke proeftuin in het Deltaprogramma verder uitgebouwd. We geven hiermee uitvoering aan de Statenbesluiten: PS/2012/133, PS/2012/843, PS/2013/979, PS/2014/973. IJssel-Vechtdelta is tevens één van de twee regio's in Overijssel die onderdeel uitmaakt van Living Lab Overijssel [zie prestatie 1.4.2].

Acties

  1. Wij voeren de strategie 'leven met water' meerlaagse veiligheid en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta uit.

  2. Wij organiseren het Watercongres Hanzedagen Kampen 2017.

  3. Wij realiseren minimaal twee praktijkvoorbeelden van deltaproof ontwikkelen op basis van het door uw Staten vastgestelde uitvoeringsprogramma.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Ter dekking van de kosten van programmabureau ontvangen wij € 80.000 van waterschappen en gemeenten. De begroting wordt met deze bijdragen opgehoogd.

Daarnaast wordt € 985.000 van subsidiebudget doorgeschoven naar 2018, omdat de aanvragen daarvoor in 2018 worden verwacht.

Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten om zowel de lasten als baten van prestatie 1.4.3 te verhogen met € 80.000 in 2017.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag à € 985.000 miljoen lasten door te schuiven vanuit 2017 en toe te voegen aan de jaarschijf 2018, op prestatie 1.4.3.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO of EHS. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Op deze prestatie is echter op meerdere momenten investeringsbudget beschikbaar gesteld, waardoor het budget trapsgewijs is gestegen:

2012 - Begroting 2012 (+€ 0,3 miljoen)

2012 - Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (+€ 1,4 miljoen)

2012 - Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD (+€ 1,5 miljoen)

2014 - Investeringvoorstel IJssel-Vechtdelta (+ € 7,2 miljoen)

2015 - Investeringsvoorstel programma IJssel-Vechtdelta (+€ 4 miljoen)

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als Provincie in dit programma situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website IJssel-Vechtdelta